कः सुखी नरः?

राजना कश्चन रोगपीडितः आसीत्‌ । कुशलाः राजचिकित्सकाः आगमन्‌ । चिकित्सां च यथोचितमकुर्वन्‌ । सः न स्वस्थः अभूत्‌ । अन्ये समीपग्रामस्थाः निपुणाः चिकित्सकाश्च आजग्मुः । तेऽप्यसमर्थाः राज्ञः रोगनिवारणे समजनिषतः । राजा घोषणां प्राकटयत्‌ ‘‘यः कोपि मां नीरोगं करोति तस्मै अर्धराज्यं प्रदास्यामि’’ इति । देशीयाः, अन्ये च...

लघुकथा – सामान्यानां उपयोगाय एव

विज्ञानी एडिसनस्य नाम वयं सर्वे जानीमः एव । सः कदाचित्‌ चिन्तितवान्‌ ‘‘ मया मतदानपञ्जीकरणयन्त्रं निर्मातव्यम्‌’’ इति । निरन्तर चिन्तनेन सः तादृशस्य यन्त्रस्य निर्माणे समर्थः जातः एव। यन्त्रस्य स्वाम्यम्‌ अपि सम्पादितं तेन । ‘‘एतस्मात्‌ मया प्रभूतं यशः सम्पाद्येत ’’ इति अभावयत्‌ सः । राष्ट ́ाध्यक्षाय तत्‌...
  • वार्ता

    पाकिस्थाने उग्रवादिनां कृत्यम्‌

    इस्लामाबाद्‌उग्रवादिनां जन्मभूमौ पाकिस्थाने तेषां दुष्कृत्यानि मितिम्‌ अतीत्य प्रवर्तन्ते । ह्यः बुधवासरे चण्डा उग्रवादिनः खैबर्‌प्रान्ते विश्व विद्यानिलये...

    January 21st, 2016 | Read more