ग्रन्थपरिचयः – संस्कृतकवितासाधना

ग्रन्थनाम : संस्कृतकवितासाधना ग्रन्थकर्ता : डा.रामकिशोरमिश्रः स्थलम्‌ : १९५/१४, पट्टीरामपुरम्‌ खेिकडा२५० १०१, उत्तरप्रदेशः मूल्यम्‌ : १०० रूप्यकाणि ग्रन्थकारस्य परिचय इत्थं दत्तो ग्रन्थे ओश्ङ्कारमिश्रसम्भूतो होतीलालमिश्रः पिता। देवी प्रातः स्मरणीया मातृत्वेन कलावती। ययोरंशेन मे देहे रक्तं वहत्यहर्निशम्‌ । संस्कृतकवितासाधना मया ताभ्यामर्पिता ।। भारत उत्तरप्रदेशे एटाजनपदसोरोंवासी काव्यकथोपन्यासरचयिता शूकरक्षेत्रवासवान्‌।...
  • वार्ता

    पाकिस्थाने उग्रवादिनां कृत्यम्‌

    इस्लामाबाद्‌उग्रवादिनां जन्मभूमौ पाकिस्थाने तेषां दुष्कृत्यानि मितिम्‌ अतीत्य प्रवर्तन्ते । ह्यः बुधवासरे चण्डा उग्रवादिनः खैबर्‌प्रान्ते विश्व विद्यानिलये...

    January 21st, 2016 | Read more