सुभाषितम्‌

संतप्तयसि संस्थितस्य पयसो नामापि न श्रूयते मुक्ताकारतया तदेव नलिनीपत्रस्थितं दृश्यते । स्वात्यां सागरशुक्ति मध्यपतितं तन्मौक्ति कं जायते प्रायेणाधममध्यमोत्तमगुणस्संसर्गतो जायते ।।

सुभाषितम्‌

बलोत्तरेण हरिणा नागमल्लविभेदिना । सृगालस्माम्यमाकांक्षन्‌ शौर्याधिक्यं न विन्दति ।। गुणदोषौ बुधो गृह्नन्‌ इन्दुक्ष्वेलाविवश्वरः । शिरसा श्लाघते पूर्वं परं कण्ठे नियच्छति ।।

सुभाषितम्‌

उत्पथा दुर्नदाःकेचित्‌ बहुभन्गभ्रमाविलाः । तटस्थानपि निघ्नन्ति तरसा भिन्नसेतवः ।। केनचिद्दान्तकृत्येन कुलगोत्रविमर्दिना । मदेन बहुधा भिन्नं मातन्गं मन्यते जनः ।।

सुभाषितम्‌

चकोरानादरं देवश्चक्र वाक स्य चादरम्‌ । विवस्वान्‌ नाभिसन्धत्ते विश्वमेतत्‌ प्रकाशयन्‌ । देशकालविशेषेण विषमत्वं समत्ववत्‌ । निशादिवसयोः दृष्टमहोरात्रस्य न क्वचित्‌ ।।

सुभाषितम्‌

प्रशस्तिं विन्दन्ति प्रशमसुखदिव्यामृतरस प्रलीना धन्यानां परिषदि न संपत्तिसरितः । अमित्रोपक्षेपक्षणविगलदात्मीयपृतना दृढमर्दत्रस्यद्रृविडभटज”ाजवभृतः ।।

सुभाषितम्‌

उत्पथा दुर्नदाःकेचित्‌ बहुभन्गभ्रमाविलाः । तटस्थानपि निघ्नन्ति तरसा भिन्नसेतवः ।। केनचिद्दान्तकृत्येन कुलगोत्रविमर्दिना । मदेन बहुधा भिन्नं मातन्गं मन्यते जनः ।।

सुभाषितम्‌

दाता दानस्यान्तरा स्यात्पृथिव्यां गेहे गेहे याचकानां समूहः । चिन्तारत्नस्यास्ति सत्वे विवादो मार्गे मार्गे रेणवः सन्त्यसंख्याः ।।

सुभाषितम्‌

दाता दानस्यान्तरा स्यात्पृथिव्यां गेहे गेहे याचकानां समूहः । चिन्तारत्नस्यास्ति सत्वे विवादो मार्गे मार्गे रेणवः सन्त्यसंख्याः ।।

गन्गालहरी४८

देवकीतनुभवः पार्थसारथिः कृष्णः अर्जुनस्य सखा इति न पुनर्वक्त व्यम्‌ । नरनारायणरूपिणौ तौ आ बाल्यात्‌ परस्परविदौ । दुर्योधनस्य सभायां दुश्शासनेन द्रौपद्याः वस्त्रे चापकर्षिते कृष्णेन विना केन वान्येन तस्याः मानसंरक्षणं साध्यमासीत्‌ ? दुर्वाससः समागमनेन आपदि स्थितास्ते तेनैव संरक्षिता ननु । सर्वे चाजानन्‌ कृष्णं धर्मं सनातनमिति । युद्धे...

सुभाषितम्‌

कोटरान्तः स्थितो वह्निः तरुमेकं दहेत्खलु । कुपुत्रस्तु कुले जातः स्वकुलं नाशयत्यहो ।। १ ।। अजातमृतमूर्खाणां वरमाद्यौ न चान्तिमः । सकृद्‌दुःखक रावाद्यौ अन्तिमस्तु पदे पदे ।।२ ।।
  • वार्ता

    पाकिस्थाने उग्रवादिनां कृत्यम्‌

    इस्लामाबाद्‌उग्रवादिनां जन्मभूमौ पाकिस्थाने तेषां दुष्कृत्यानि मितिम्‌ अतीत्य प्रवर्तन्ते । ह्यः बुधवासरे चण्डा उग्रवादिनः खैबर्‌प्रान्ते विश्व विद्यानिलये...

    January 21st, 2016 | Read more