सुभाषितम्‌ ०४ डिसम्बर २०१०

वार्ता च कौतुक करी विमला च विद्या लोकोत्तरः परिमलश्च कु रन्गनाभेः । तैलस्य बिन्दुरिव वारिणि दुर्निवार मेतत्‌ त्रयं प्रसरसि स्वयमेव भूमौ ।।

सुभाषितम्‌ ०३ डिसम्बर २०१०

क्षीरेणात्मगतोदकाय हि गुणा दत्ताः पुरा तेऽखिलाः क्षीरोत्तापमवेक्ष्य तेन पयसा स्वात्मा कृ शानौ हुतः । गन्तुं पावक मुन्मनस्तदभवत्‌ दृष्टवा तु मित्रापदं युक्तं तेन जलेन शाम्यति सतां मैत्री पुनस्त्वीदृशी ।।

सुभाषितम्‌ ०१ डिसम्बर २०१०

दृष्टपन्का प्रतिपदं स्यादल्पसरसस्थिस्थतिः । काले घनरसैर्योगेऽप्यसेव्या जीवितार्थिभिः ।। स्वतस्सत्वविहीनानां सत्तयैवापराध्यतः । कथंकारं प्रतीकारः कल्पकोटिशतैरपि ।।

सुभाषितम्‌

मुक्ताहारनिषेविता अपि न तद्‌वृत्ती दिशत्यन्तरं बन्धे गाढविमर्दनेपि न जहत्यन्योन्यसंपीडनम्‌ । उष्णश्शीतलतामुपेत्य शिशिरे प्राप्ते भजन्त्युष्णतां कामान्तःपुरचेटिकाकुचतटी काठिन्यवन्तः खलाः ।।

सुभाषितम्‌

द्विजराजान्कसंस्थोऽपि सन्मार्गाचारवानपि । विशुद्धिरहितः कश्चित्‌ न विन्दत्यकलंकताम्‌ ।। अवक्रस्तारकाधीशः परिपूर्णप्रियोदयः । प्राचीं दिशमतिक्रम्य पतनं प्रतिपद्यते ।।

सुभाषितम्‌

अक रुणत्वमकारणविग्रहः परधने परयोषिति च स्पृहा । सुजनबन्धुजनेष्वसहिष्णुता प्रकृतिसिद्धमिदं हि दुरात्मनाम्‌ ।।

सुभाषितम्‌

विपदि धैर्यमथाभ्युदये क्षमा सदसि वाक्‌पटुता युधि विक्रमः । यशसि चाभिरतिर्व्यसनं श्रुतौ प्रकृतिसिद्धमिदं हि महात्मनाम्‌ ।।

सुभाषितम्‌

अकरुणत्वमकारणविग्रहः परधने परयोषिति च स्पृहा । सुजनबन्धुजनेष्वसहिष्णुता प्रकृतिसिद्धमिदं हि दुरात्मनाम्‌ ।।

सुभाषितम्‌

मातर्गातं परमनुचितं यत्खलानां पुरस्ता दस्ताशन्कं जठरपिठरीपूर्तये नर्तितासि । तत्क्षन्तव्यं सहजसरले वत्सले वाणि कुर्यां प्रायश्चितं गुणगणनया गोपवेषस्य विष्णोः ।।

सुभाषितम्‌

कान्ताकटाक्षविशिखा न लुनन्ति यस्य चित्तं न निर्दहति कोपकृशानुतापः । कर्षन्ति भूरिविषयाश्च न लोभपाशा लोकत्रयं जयति कृ त्स्नमिदं स धीरः ।।
  • वार्ता

    पाकिस्थाने उग्रवादिनां कृत्यम्‌

    इस्लामाबाद्‌उग्रवादिनां जन्मभूमौ पाकिस्थाने तेषां दुष्कृत्यानि मितिम्‌ अतीत्य प्रवर्तन्ते । ह्यः बुधवासरे चण्डा उग्रवादिनः खैबर्‌प्रान्ते विश्व विद्यानिलये...

    January 21st, 2016 | Read more