देवालयस्य परिचयः ९८

नारायणं नमस्कृ त्य नरं चैव नरोत्तमम्‌ । देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्‌ ।। बालौ अंघ्रियुग्ममनुकृ ष्य सरीसृपन्तौ आस्ताम्‌ ।एवं तौ व्रजे गृहाद्‌गृहं गच्छन्तौ क टक नादेन लोकं रञ्जयन्तौ मात्रोः अतीव प्रमोदं जनयामासतुः । पकें क्रीडन्तौ मलिनावयवौ तौ दृष्ट‰ा आहारितक्र ोधा अपि मातरौ मुग्धमुखौ तौ वीक्ष्य...

अन्ध्रप्रदेशे प्रजाराज्यं पक्षस्य उदयः

तिरुपति तेलगुचित्ररगंस्य विख्यातः नटः चिरंजीवि महोदयेन प्रजाराज्यं नामकं नूतनपक्षः स्थापितः । आन्ध्र प्रदेशस्य विविधभागेभ्यः दशलक्षकाधिकाः अभिमानिनः आगताः । १२० एक रे विस्तीर्ण प्रदेशे अयं समावेशः महता वैभवेन प्राचलत्‌ । चलचित्रनिर्माणरीत्या सर्वविध उपकरणैः समारम्भः आयोजितः । पक्षस्य उद्घाटनात्‌पूर्वमेव चिरंजीवि तिरुमल क्षेत्रं गत्वा श्री वेकंटरमणस्वामिनां दर्शनं कृ...

बिहारराज्ये महती वृष्टिः

पटना बिहारराज्यस्य प्रमुख प्रदेशेषु महती वृष्टिः सञ्जाता विंशतिलक्षाधिकाः जनाः निराश्रिताः आसन्‌ । बिहारसर्वकारः निराश्रितानां सौकर्यार्थं तथा आहारपदार्थानां वितरणार्थं प्रयत्नं कृतवान्‌ । अद्य प्रधानमन्त्री श्री मनमोहन सिंहः, गृहसचिवः शिवराज पाटीलः, रैल्वे विभाग सचिवः श्री लालूप्रसाद यादवः, तथा कांग्रेस्‌पक्षाध्यक्षिणी श्रीमती सोनियागान्धी तथा बिहार राज्यस्य मुख्यमन्त्री श्री नितिशकुमारः...

विश्वविहगंमवीक्षणम

लण्डन्‌ भारतीय कालायस्य धुर्यः लक्ष्मीमित्तल्‌वर्यः लण्डन्‌ नगरे ५९०कोटिरू प्यक मूल्ये (सप्तकोटिपौंड) अन्यं क मपि भव्यं प्रासादं (महल्‌) क्रीतवान्‌ । कोट्यधीश्वराणां वीथीफङ्खफङ्ख इत्येव विख्याते फङ्कफङ्कलण्डन्‌ क न्सिंग्टन्‌ प्यालेस्‌ गार्डन्‌फङ्खफङ्ख प्रदेशे अयम्‌ आढय प्रासादः अवस्थितः । मित्तल्‌वर्येण क तिचिन्मासपूर्वं क्रीतौः अन्यौ द्वौ प्रासादौ अपि आस्ताम्‌ । स्वपुत्राय...

श्रीराधाकृष्णमहाभागः

सौभाग्यं कि ल सक लानामस्माकं यदस्मन्मध्ये राधाकृष्णमहाभागसदृशा जना सन्मार्गं प्रदर्शयन्तः संख्यावन्तः सन्तीति । भारतमातुः रत्नगर्भेति नामधेयं न पाषाणखण्डवत्वेन अपि तु एतादशजनजन्मदानेन । सर्वपल्ल्यां सञ्जात एष महोदयः बाल्य एव अनितर साधारणग्रहणधारणशक्तिभ्यां स्वस्य असामान्यतां प्राचीकटत्‌ । मैसूरु कलकत्तादिप्रदेशेषु भारतीयतत्त्वशास्त्रस्य प्राध्यापक स्थानं अलमकार्षीत्‌ । विश्वविख्यातः आक्स्‌फर्ड विश्वविद्यानिलयः महाशयमेनं...

भाषाविज्ञानम्‌१

मानवः इतरेभ्यः प्राणिभ्यः स्ववाग्व्यापार वैशिष्ट्येन भिद्यते । तादृश वाग्वयापारसामर्थ्यं तेन कदा, कथं वा प्राप्तमिति प्राक्तनविषयविमर्शनचणाः निर्णेतुं स्वप्रतिभानुसारेण प्रायतन्त, प्रयतन्ते, प्रयतिष्यन्ते च । यतो हि तादृशविषयाणां निर्णयः न सुशक इत्यत्र कः सन्दिह्यते । मानवः पार्थक्येन जीवितुं न शक्नोति । तेन समाजः निर्मातव्य एव । तन्निर्माणे मानवेन...
  • वार्ता

    पाकिस्थाने उग्रवादिनां कृत्यम्‌

    इस्लामाबाद्‌उग्रवादिनां जन्मभूमौ पाकिस्थाने तेषां दुष्कृत्यानि मितिम्‌ अतीत्य प्रवर्तन्ते । ह्यः बुधवासरे चण्डा उग्रवादिनः खैबर्‌प्रान्ते विश्व विद्यानिलये...

    January 21st, 2016 | Read more