गुजरातराज्ये शान्तियुतं मतदानम्‌

अहमदाबाद्‌ – गुजरातराज्ये सोमवारे शान्तियुतं मतदान्‌ अभूत्‌ । जनास्सोत्साहं बहुसंख्यया आगत्य मतदानम्‌ अकु र्वन्‌ । निर्गमतदानपरीक्षानु सारेण भारतीयजनतापक्षो विजयी भविष्यतीति वीक्षकाः कथयन्ति । एवं च श्री नरेन्द्रमोदिः पुनर्मुख्यमन्त्रि सिंहासनम्‌ आरोहिष्यतीति ऊह्यते । निर्गममतदानपरीक्षानुसारेण हिमाचलप्रदेशे कांग्रेस्‌पक्षो विजेष्यते । वास्तवफलितांशस्तु उभयो राज्ययोर्गुरुवासरे ज्ञास्यते ।

गुजरातराज्ये मतदानम्‌

अहमदाबाद्‌ – अद्य सोवासरे गुजरातराज्यविधानसभायाः निर्वाचनं द्वितीयघट्टे भविष्यति । गुरुवासरे (२०१२१२) मतगणना भविष्यति । फलितांशश्च घोषयिष्यते । श्री नरेन्द्रमोदिः त्रिः किं मुख्यमन्त्री भविष्यतीति प्रश्नः । गुरुवासरे एव हिमाचलप्रदेश विधानसभा निर्वाचनस्यापि मतगणना भविष्यति ।

पण्डितरविश‘ङ्करस्य निधनम्‌

स्यान्‌ डिएगो – सङ्गीतलोकस्य सम्राट्‌ सितारवाद्यस्य मान्त्रिकः पण्डितो रविश‘ङ्क‘रः अत्र बुधवासरे (१२१२१२) अस्तंगतः । तस्य वयः द्विनवतिर्वर्षाणि । पण्डितरविश‘ङ्क‘रो भारतीय सङ्गीतमाधुर्यं पाश्चात्येभ्यः पर्यचाययत्‌ । तस्य प्रभावः समग्रे प्रपञ्चो प्रसृत आसीत्‌ । गते गुरुवासरे तस्य हृदयशस्त्रचिकित्सा अभूत्‌ । तस्य पत्नी सुकन्या, पुत्री अनूष्का, अन्या पुत्री नोरा...

गुर्जरविधानसभायाः निर्वाचनम्‌

अहमदाबाद्‌ – गुजरातराज्यस्य विधानसभायाः ८७क्षेत्रेषु प्रथमचरणनिर्वाचनम्‌ अद्य प्रचलिष्यति । भारतीयजनता पक्षस्य नेता नरेन्द्रमोदिः कांग्रेस्‌ पक्षतः केशुभायिपटेलः अन्ये प्रमुख गण्याःस्पर्धायां सन्ति । सौराष्ट्रप्रदेशस्य सप्तमण्डलेषु ४८ क्षेत्रेषु तथा दक्षिण गुजरात राज्ये ३५ क्षेत्रेषु तथा अहमदाबाद्‌ मण्डलस्य ४ प्रमुख प्रदेशेषु मतदानं प्रचलिष्यति । १८६ कोटिमतदातारः मतदानं प्रदत्तवन्तः ।...

मुक्त संस्कृतशिक्षणम्‌

चेन्नै – चेन्नै के के नगर विस्तरणे विराजमानाः दि संस्कृतपण्डित स”स्याश्रये मुक्त संस्कृ तशिक्षण शिबिरः शीघ्रेव आरब्धुम्‌ सन्नद्धाः । अयं संस्था संस्कृतप्रचार प्रसाराय च संस्कृतशिबिरमायोजितम्‌ । ‘Learn Sanskrit in 30 days‘ इति नाम्ना आयोजिते कार्यक्रमे भागं आहूताः सर्वेभ्यः ०४४२२४५३३४१ सम्पर्कं भवेयुरिति प्रार्थयति ।

केन्द्रसर्वकारस्य विजयः

नवदिल्ली विदेशधनस्य प्रत्यक्ष निवेशनं विरुध्य भारतीयजनता पक्षेण कृतः प्रस्तावः पराभवं प्राप्नोत्‌ । लोकसभायां केन्द्र सर्वकारः अधिकानि मतानि प्राप्य विजयी अभवत्‌ । एवं च विदेशीयाः भारतवर्षे विविधवस्तु वाणिज्ये प्रत्यक्षं धनविनिवेशं कर्त्‌ु अनुतिं लभन्ते । मुलायं सिंहनेतृक: समाजवादिपक्षः, मायावतीनेतृक: बहुजलसमाज पक्षश्च मतदानं बहिष्कृ त्य निरगच्छताम्‌ । एतत्‌...

होरनाडुक्षेत्रे संस्कृतसम्मेलनम्‌

होरनाडुकर्णाटक राज्यस्य चिक्क मगळूरुमण्डलस्य आदिशक्त्यामक श्री अन्नपूर्णेश्वरीदेव्याः सन्निधौ अखिलक र्णाटक संस्कृतसम्मेलनं महता वैभवेन अन्वर्थं सार्थकं च यथा तथा प्राचलत्‌ । शनिवासरे श्रीश‘राचार्य श्री श्री राघवेश्वर भारतीमहास्वामिनः दीपं प्रज्वाल्य सम्मेळनं समुद्घाटितवन्तः । होरनाडुक्षेत्रस्य श्री रामनारायण जोषी सर्वान्‌ स्वागतीचकार । सम्मेळनस्वागतसमितेः गौरवाध्यक्षः श्री जिभीमेश्वरजोषी सम्मेळनस्य उद्देशं ध्येयं...

लोकसभायां चर्चा प्रवृत्ता

नवदिल्ली विदेशप्रत्यक्षधन निवेशस्य विषये लोकसभायां चर्चा प्रवृत्ता । विरोधिपक्षनायिका श्रीमती सुषमा स्वराज प्रस्तावं विरुध्या भाषत । विदेशव्यापारिणा महता प्रवेशेन अस्माकं स्तोक व्यापारिणः महत्‌ कष्टम्‌ अनुभविष्यन्ति । बहवो जना निरुद्योगा भविष्यन्ति । कतिपय वर्षानन्तरं जनाः विदेशव्यापारि भिरुक्ते न मूल्येन सकलं वस्तु क्रेतुं लोकसभायां चर्चा प्रवृत्ता निर्बद्धा...

दिने दिने दुर्घटनाः

प्रतिदिनमपि पत्रिकासु दुर्घटनानां कथां शृणुम: । वाहनापघाते चत्वारो मृताः, अग्निप्रसरणे पञ्चा दग्धाः, सरोवरे मज्जानेन षट्‌ कालग्रासीभूताः इति प्रतिदिनं वार्तां मुद्रितां पश्यामः । बहवो मुग्धा एवं पञ्चात्वं गच्छन्ति । स्वाभाविकै: यन्ते । निष्कारणमेव बहवो निष्कारणमेव बहवो विक लाङ्गा भवन्ति । तेषां जीवनं यातनामयं दुर्भरं च भवति...

गुजरातराज्ये निर्वाचनम्‌

गुजरातराज्ये गतेषु दशसु वर्षेषु श्री नरेन्द्रमोदिः राज्यभारम्‌ अवहत्‌ । सम्प्रति तत्र निर्वाचनं भवति । नरेन्द्रमोदिसंशासनम्‌ अनुवर्तयिष्यन्ति वा प्रजाः? अस्य प्रश्नस्य उत्तरं न सुलभम्‌ । केचन वदन्ति  प्रजाः परिवर्तनं वाञ्छन्ति । अतोऽन्यस्य कस्यापि पक्षस्य विजयो भविष्यतीति । अपरे तु नरेन्द्रमोदिसामर्थ्यादेव गुजरातराज्ये अभिवृद्धिर्जाता । अतः स एव...
  • वार्ता

    पाकिस्थाने उग्रवादिनां कृत्यम्‌

    इस्लामाबाद्‌उग्रवादिनां जन्मभूमौ पाकिस्थाने तेषां दुष्कृत्यानि मितिम्‌ अतीत्य प्रवर्तन्ते । ह्यः बुधवासरे चण्डा उग्रवादिनः खैबर्‌प्रान्ते विश्व विद्यानिलये...

    January 21st, 2016 | Read more