सत्यार्थी नोबेल्‌पुरस्कारं प्राप्नोत्‌

ओस्लोभारतवर्षस्य श्रीमान्‌ कैलास सत्यार्थी नोबेल्‌शान्ति पुरस्कारं प्राप्तवान्‌। स बुधवासरे ओस्लोनगरे प्रशस्ति ̈ स्व्यकरोत्‌। मध्यप्रदेशस्य विदिशानगरे सत्यार्थी निस्वार्थं कार्यम्‌ आरभत। शैशवं रक्ष्यताम्‌ (बचपन बचाओ) इत्यान्दोलनं कृत्वा अशीतिसहस्राधिकान्‌ बालान्‌ स रक्षितवान्‌। नोबेल्‌ प्रशस्ति ̈ लब्ध्वा स भारतवर्षस्य कीर्तिम्‌ अवर्धयत्‌। तेन साकं पाकिस्थानस्य मलाला पुरस्कारं विभज्य प्राप्तवती। सा...

आत्महत्या नैवापराध:

नवदिल्लीआत्महत्या शासनरीत्या अधुना शिक्षार्हापराध:। परं आत्महत्या मानवीयदृष्ट्या शिक्षार्हापराध नैव भवति। अत: शासनावळिपुस्तके आत्महत्याप राध इति कृत्वा शिक्षा प्रदेया इति यो नियम: वर्तते तं नियमं परित्यजेत्‌ इति भारतीयशासना योगसदस्या: परिशील्य निश्चित्य स्वाभिप्रायान्‌ सर्वकाराय प्रादु:। अधुना सर्वकारमुख्या । शासना योगसदस्यानामभिप्रायान्‌ संगृह्य: आत्महत्या शासनरीत्या शिक्षार्हापराध: इति शासननियमं परित्यक्तुं...

भारतीयक्रिकेट्‌संस्थाया निर्वाचनं अधुना नैव करणीयम्‌

नवदिल्लीभारतीयप्रीमियर्‌ लीग्‌ क्रिकेट्‌स्पर्धासु स्पर्धानां प्रागेव अपेक्षितानुसारात्‌ क्रीडा क्रीडनी येति य धनाङ्गीकार तत्‌कुक ̧ृत्य प्रकरणाभियोगविचारणां भारतीय सर्वोच्चन्यायालय कुर्वन्नस्ति। न्यायमूर्ति मुद्गल्‌ समग्रं विचार्य विवरणपत्रं सुदीर्घं प्रादात्‌। तद्विचारणां सर्वोच्चन्यायालय कुर्वाण भारतीयक्रिकेट्‌संस्थाया निर्वाचनं जनवरि ३१ पर्यन्तं नैव करणीयामि विभागन्यायपीठ न्यायाधीशा सम्बन्धिन संस्थाधिकारि समादिदिशु। शिक्षाप्रमाणानि उन्नतस्तरबाह्य समिते सदस्या निर्णेतुं न्यायालय...

पाल्‌रोसोलि अजगारमुख प्रवेशने विफलं गत

नवदिल्लीपरिसरवादी दूरदर्शन कार्यक्रमनिरूपक पाल्‌ रोसोलि साहसकार्यकारी। स अजगरस्य उदरं सजीवं प्रविश्य तत्र उदरे पचनक्रिया व्यवस्थां ज्ञातुं साहसमेकं कर्तुं निश्चितवान्‌। विशेषाङ्गरक्षणाकवचं धृत्वा छाया चित्रयन्त्रं च तत्र संयोज्य सजीवम्‌ अजगरस्य मुखान्त प्रविशामि इति जुघोष। वाषिंग्‌टन्‌नगरे गते भानुवारे विवादात्मिका वार्तेयं संशोधनविभागप्रसारणे प्रसृता। ४१ लक्षवीक्षका एतत्‌ साहसकार्यं द्रष्टुमुत्सुका दूरदर्शनं...

भगवद्गीता राष्‍ट्रियग्रन्थ भवेत्‌

नवदिल्लीभारतस्य विदेशाङ्ग सचिवा सुषमास्वराज्‌ एकत्र भाषमाणा भगवद्गीता राष्‍ट्रियग्रन्थ भवेदिति उवाच। एतत्‌ कथनमेव अधुना विवादान्‌ उत्थापयामास। एतादृशान्‌ आचारान्‌ आचरेयुरिति हठात्‌ उपदेश अपायकारी वर्तते इति सर्वे विपक्षनेतार अवोचन्‌। टिएम्‌सिपक्षस्य नेतार प्रजा प्रभुत्वे संविधानमेव पवित्रग्रन्थ इत्यूचु। भारतीयजनतापक्षस्य नेत¦णां अपायकारिणा निर्णयेन देशस्य एकता भग्नास्यादिति सिपिऐपक्षस्य नेता डिराजा अवादीत्‌। भारतीयसंविधाने...

भारते अनेकत्र दुराक्रमणानि कर्तुं उग्राततायिन सन्नद्धा

नवदिल्लीसिमिसङ्घटनाया पञ्चा उग्रा आततायिन मध्यप्रदेशस्य बन्धनागारात्‌ पलायितास्सन्त कर्णाटकमहाराष्ट ́राजस्तानादि राज्येषु भयोत्पादनकृत्यानि दुराक्रमणानि च कर्तुं सन्नद्धा इति गुप्तचरविभागस्य गुप्तचर रहसि विषयमिमं उक्तवन्त रक्षणाकार्येषु जागरूका भवेयुदिति प्रबोधयासुश्च मोहम्मद्‌ अजरुद्दीन्‌ मोहम्मद्‌ अस्लाम्‌ अम्जद्‌खान्‌ झाकिर्‌हुसेन्‌ हुसेन्‌सादिख्‌ मेहबूब्‌ गुड्डु नामका एते उग्रा आततायिन भारते विध्वंसककृत्यानि यूयं करिष्यथ इति पाकिस्तानगुप्तचरसंस्था ऐएस्‌ऐ...

सेनामुख्यै क्षमायाचनं अस्मदीयं साधनमेव

नवदिल्लीवयं तु भारतीयासर्वदा देशरक्षायै कटिबद्धा। द्वष्यान्‌ सर्वदा वयं शिक्षयाम। प्रत्येकं मातु तस्या पुत्रस्य च रक्ताय मूल्यं निर्दिष्टुं नैव साध्यते। य कोऽपि पुत्र मातु या वेदना जायते सा अवर्णनीया। मातु हृदयदुखं देशस्य जना जानीयु। बुद्‌गाम्‌ग्रामे द्वौ तरुणौ रक्षिभटानां गुळिकास्त्रै मृतावभूताम्‌। इयमाकस्मिकघटना। परं एकस्य सर्वकारस्य मुख्या निरपराधिना...

काश्मीर-जार्खण्डराज्ययो निर्वाचनानि

नवदिल्ली – जम्मुकाश्मीरराज्ययो तृतीयस्तरविधानसभानिर्वाचनानि प्राचलन्‌। मतदातर जना सोत्साहेन मतानि ददु। जार्खण्डराज्ये६१शतांशप्रमाणेन। मतदानानि समभवन्‌। १७ क्षेत्रेषु निर्वाचनानि प्राभवन्‌। रक्षणाबल मधिकं नियोजितम्‌। राञ्चािनगरे ४४ शतांशप्रमाणेन सिल्लिनगरे ७४७७ शतांशप्रमाणेन च जना मतानि दत्तवन्त। जम्मुकाश्मीर राज्ये प्रथमद्वितीयस्तरयो निर्वाचनेषु ७२ शतांशप्रमाणेन च मतदानानि प्राचलन्‌। परं तृतीय स्तरनिर्वाचनेषु मतप्रमाणं ५८ शतांशमभूत्‌।...

कथा – वृक्षारोपणम्‌

लेखककतिभ्य दिनेभ्य भवान्‌ एवं बीजानि आरोपयन्नस्ति ? अविपाल (किञ्चािद्‌ विचिन्त्य) हुँ, प्रायश वर्षत्रयम्‌ अभवत्‌, प्रतिदिनं मे एतद्‌, वृक्षारोपणकार्यं प्रवर्तमानम्‌ अस्ति। लेखक एतावत्‌ पर्यन्तं कति वृक्षा आरोपिता स्यु ? अविपाल  वृक्षाणां लक्षं तुस्यादेव। लेखक किं सर्वे आरोपिता वृक्षा जीविता वर्धिताश्च ? अविपालनैव। लक्षस्य मध्ये प्रायश विंशतिसहस्रं...

काश्मीरेषु पुनरुग्राट्टहास

श्रीनगरम्‌पाकिस्थानप्रेरिता उग्रवादिन शुक्रवासरे पुन क्रौर्येण एकादश भारतयोधान्‌ मृत्युवशान्‌ अकुर्वन्‌। निर्वाचनप्रक्रियां ध्वंसयितुं सततम्‌ उग्रा हिंसाकृत्येषु प्रवृत्ता। एतदवधि उग्रै एकत्रिंशत्‌ योधा मारिता। बहवो नागरिकाश्च तै यमालयातिथीकृता। शुक्रवासरे योधाश्च षट्‌ उग्रान्‌ हत्वा शान्तिस्थापनायै प्रयत्नं कृतवन्त इति श्रूयते। शान्तिभङ्गं कर्तुं समाजद्रोहिभि क्रियमाणा हेयक्रिया सफला न भविष्यन्ति इति प्रधानमन्त्री श्री...
  • वार्ता

    पाकिस्थाने उग्रवादिनां कृत्यम्‌

    इस्लामाबाद्‌उग्रवादिनां जन्मभूमौ पाकिस्थाने तेषां दुष्कृत्यानि मितिम्‌ अतीत्य प्रवर्तन्ते । ह्यः बुधवासरे चण्डा उग्रवादिनः खैबर्‌प्रान्ते विश्व विद्यानिलये...

    January 21st, 2016 | Read more