पञ्चदशस्य विशसंस्कृत सम्मेलनस्य प्रथमा सूचना

नवदिल्ली विदिमेवेदं भवतां पञ्चदशं विशसंस्कृत सम्मेलनं भारते नवदेहल्याम्‌ आयोजयितुं सदवसरः राष्ट्रियसंस्कृतसंस्थाने प्राप्तः इति। २०१२ वर्षे आयोजनीयस्य एतस्य सम्मेलनस्य पूर्वसिद्धताक्रमे स्थानीयायोजनसमितेः एका चिन्तनगोष्ठी संस्थानमुख्यालये ९१२०९ तम दिनाङ्के संस्थालन कुलपतेः श्रीमान्‌ राधावल्लभ त्रिपाठिवर्यस्य आध्यक्ष्ये प्रवृत्ता। तत्र अन्ताराष्ट्रिय संस्कृतविद्या समवायस्य वर्तमानाध्यक्षः आचार्यः वेम्मटि कुटुम्बशास्त्री, श्री लालबहादुरशास्त्रि, राष्ट्रिय संस्कृतविद्यापीठस्य...

वार्तासंग्रहः २९ एप्रिल्‌ २०१०

नवदिल्ली भारतेन सार्कदेश निवेदिताः यत्‌ ते आतन्कवादि तत्वानि विरुध्य एकीभवेयुः यतः तानि तत्तद्देशानाम्‌ आर्थिक स्थिरतायै गभीरतया तजर्नाभूतानि विद्यन्ते इति । भूटानदेशे, थिप्पूनगरे सार्कदेशानां मन्त्रिभिः साकं एकस्मिन्‌ उपवेशने सम्भाषमाणेन विदेशमन्त्रिणा श्री एस्‌एम्‌कृष्णेन निगदितं यत्‌ समस्यैषा दक्षिणैशिया क्षेत्रे गभीरतरा वर्तते । श्रीकृष्णेन प्रोक्तंयत्‌ सोऽयं समयः समागतः यदास्माभिः...

वार्तासंग्रहः २८ एप्रिल्‌ २०१०

नवदिल्ली भारतीयक्रिकेट्‌ नियन्त्रणमण्डलम्‌ ऐपिएल्‌ प्रमुखस्य श्री ललितमोदिनः अमुं तर्कं निराकरोत्‌ यत्‌ चन्द्रवासरे आयोजयिष्यमाणां प्रशासकीय परिषदः सम्मेलनं अवैधानिक म्‌ वर्तते । मण्डलेन स्पष्टीकृतं यदेतद्धिः यथानिश्चित कार्यक्रमानुसारं आचरिष्यति । मण्डलेन श्री मोदिनः सतर्कः अपि प्रत्याख्यातः यस्मिन्नुक्त मासीत्‌ यत्‌ सचिवः श्री एन्‌ श्रीनिवासन्‌ प्रशासकीय परिषदः सम्मेलनं आयोजयितुं नार्हति...

मनमोहनसिंहो विजयते

नवदिल्ली विरोधिनः केचन पक्षाः डा मनमोहनसिंहनेतृकं सर्वकारं खण्डयितुं निर्णायान्‌ प्रास्तुवन्‌ । किन्तु ते निर्णयाः पराभूताः । बहुजनसमाजपक्षः सर्वकारं समर्थितवान्‌ । मुलायं सिंहनेतृकः समाजवादिपक्षः तटस्थः स्थितः । एवं च खण्डन निर्णयः पराभूतः । सर्वकारेण प्रस्तुतं वित्तविधेयकं लोक सभायाः अन्गीकारं प्राप्नोत्‌ । मनमोहनसिंहनेतृकं सर्वकारो सुभद्रोः विराजते ।

वार्तासंग्रहः २७ एप्रिल्‌ २०१०

चेन्नै तमिळुनाडु उच्चन्यायालयस्य पुरतः डा अम्बेडकर प्रतिमायां अनावरणं विरुध्य न्यायाधीनः तमिळुनाडु राज्यमुख्यमन्त्रीणां डा करुणानिधीनां विरुध्य प्रतिभटनां प्रदर्शितवन्तः इति वार्ता । * रामनाथपुरम्‌ तमिळुनाडु रामेशरतः धनुष्कोटि पर्यन्तं शीघ्रमेव चतुष्पथमार्गं निर्मितमिति तमिळुनाडु मुख्यमन्त्री श्री एम्‌ करुणानिधि पत्रकारान्‌ उद्दिश्य अब्रवीत्‌ । *मैसूरु मैसूरुमण्डलसचिवः श्रीमान्‌ सुरेशकुमारः नगरस्य विविध कार्यक्रमेषु...

वार्तासंग्रहः २६ एप्रिल्‌ २०१०

* नवदिल्ली केन्द्रगृहसचिवः श्रीमान्‌ पि चिदम्बरम्‌ नवदिल्ल्यां उच्छ्रिततमं भवनं उद्‌घाटयत्‌ । भवनेऽस्मिन्‌ दिल्लीनगर निगमस्य कार्यालयो वर्तते । डा श्यामाप्रसाद मुखर्जी नागरकेन्द्रमुद्धायन्‌ असौ अवदत्‌ यत्‌ भविष्यति काले भवनमिदं ऐतिहासिकं सत्‌ स बहु उगयोगि भविता इति ।

वार्तासंग्रहः २४ एप्रिल्‌ २०१०

* नवदिल्ली महात्मागान्धी राष्ट्रिय ग्रामीण वृत्तिता सुनैश्चित्य योजनाः अथ च राष्ट्रिय स्वास्थ्य आगोपन योजनाः अद्य जी विंशतिः इति संघटनस्य सदस्यराष्ट्राणां श्रमवृत्ति मन्त्रिणां गुल्मेन प्रशंसिताः । केन्द्र कार्मिक सचिवः श्री मल्लिकार्जुन खर्गेमहोदयस्य अनन्तरं अमेरिका श्रममन्त्री हिल्डासोलिस्‌ अवादीत्‌ यत्‌ सुदूरवर्तिप्रदेशेषु जनेभ्यः लोक योजनाः प्रापयितुं भारतेन यत्‌ साफ...

स्वामी नित्यानन्दो निगृहीतः

शम्ला तमिळुनाट्या सह रासलीलां कृ त्वा ततोऽदृश्यतां गतः स्वामी नित्यानन्दो हिमाचलप्रदेशे आरक्षकै र्निगृहीतः। कर्णाटक राज्यस्यारक्षक दलं हिमाचलप्रदेशस्य आरक्षकाधि कारिभिः सह योजनां कृत्वा नित्यानन्दस्य निग्रहणे सफ लम्‌ अभवत्‌ । सोलन्‌ मण्डलस्य विक्र मपुरे निग्रहणकार्यं सम्पन्नम्‌ । नित्यानन्दस्वामिना साकंतस्य चत्वारोऽनुचरा अपि गृहीताः । हिमाचलप्रदेशे न्यायाधीशस्य सविधे नित्यानन्दं...

यात्रिकाः स्तम्भिताः

मुम्बयि नानादेशेभ्यो विमानेन प्रयातुम्‌ आगता यात्रिणोऽत्र स्तम्भितप्रायाः । यूरुपदेशे अग्निपर्वतजनिताः धूममेघा आवृता इति हेतोः विमानप्रयाणं प्रायशोऽवरुद्धम्‌ । अतः कारणात्‌ सहस्रशः प्रयाणसन्नद्धा जना अत्र कि मपि क र्तुम्‌ अजानन्त स्थिताः । एषा परिस्थितिः नवदिल्लीप्रभृतिषु नगरेष्वप्यस्ति । पूर्वस्यां दिशि विमानानि प्रेष्य जनान्‌ अमेरिकादिदेशानां नगराणि प्रापयितुं सर्वकारः आलोचयति...

शशी तरूरः पदत्यागमकरोत्‌

नवदिल्ली केन्द्रसर्वकारे विदेश व्यवहारशाखायाः राज्यस्तरमन्त्री श्रीमान्‌ शशी तरूरः पदत्यागपत्रं प्रधानमन्त्रिणे डा मनमोहन सिंहाय दत्तवान्‌ । प्रधानिनो वचनम्‌ अनुसृत्य राष्ट्रपतिः श्रीमती प्रतिभादेवीसिंन्ग पाटीलः पदत्याग पत्रम्‌ अन्गएकरोत्‌ । क्रिकेट्‌क्रीडायाः ऐपिएल्‌ स्पर्धानां विषये प्रभावम्‌ उपयुज्य सुनन्दाख्यायै महिलायै श्रीमान्‌ शशीतरूरः साहाय्यम्‌ अकरोदिति आरोपः श्रुतः । भारतीयजनतापक्षस्य नेता अडवाणिः तरू...
  • वार्ता

    पाकिस्थाने उग्रवादिनां कृत्यम्‌

    इस्लामाबाद्‌उग्रवादिनां जन्मभूमौ पाकिस्थाने तेषां दुष्कृत्यानि मितिम्‌ अतीत्य प्रवर्तन्ते । ह्यः बुधवासरे चण्डा उग्रवादिनः खैबर्‌प्रान्ते विश्व विद्यानिलये...

    January 21st, 2016 | Read more