सिड्‌नीनगरे भयोत्पादकस्य दुस्साहसम्‌

सिड्‌नीआस्ट ́ेलियादेशस्य सिड्‌नी नगरे ‘‘सिड्‌नीलिण्ट्‌ केफे’’ इत्याख्ये उपहारगृहे कर्मकराः स्वकर्मरता आसन्‌। तत्रासन्‌ कतिपयग्राहकाः। तत्रान्तरे प्रविष्टः एकः भयोत्पादकः। तेन बन्धिताः तत्रत्याः त्रिंशदधिकाः ग्राहकाः। सः तेभ्यः गुलिप्रक्षेपणीं दर्शयित्वा बहुधा अभापयत। उग्रस्याक्रमणो दन्तं श्रुत्वा सिड्‌नीनगरस्य आरक्षकाः तं निरुध्य अन्ततः तत्रैव अघ्नन्‌। उग्रेण बन्धितेष्वकः भारतीय आसीत्‌। यः तत्र इन्फोसिस्‌संस्थायाः...

चर्चस्फोटप्रकरणे २२ अपराधिभ्यः जीवावधिशिक्षाप्रदानम्‌

बेङ्गळूरुज्येष्ठन्यायमूर्ति एन्‌.कुमार्‌ न्यायधीशारत्नकला इति न्यायधीश द्वययुत विभागीय कर्णाटकराज्य न्यायालयन्यापीठं २००८वर्षस्य नवम्बर २१ दिनाङ्के विशेषन्यायालय न्यायाधीशपीठेन प्रदत्तां शिक्षाम्‌ उद्घाटितवत्‌। बेङ्गळूरुहुब्बळ्ळि कलबुर्गि चर्च्‌मन्दिरेषु १४ वर्षेभ्यः प्राक्‌ सरणिगुळिकास्त्राणि प्रयुज्य घातुकाः चर्च्‌भवनानि नाशितवन्तः। अपराधिनः बन्धिताः। विचाररा प्रचलिता। न्यायधीशनिर्णयः समागतः। ११ जनाः मरणदण्डन शिक्षया दण्डिताः आसन्‌। अधुना विशेषन्यायपीठन्यायाधीशौ मरण दण्डनशिक्षामपाकृत्य...

उग्रान्‌ उपरि पाकिस्थानआफघानिस्थानयोः संयुक्तसेनाक्रमणम्‌

इस्लामबाद्‌पेशावरनगरे उग्रात तायिनः योधशालां गत्वा तत्रस्थ छात्रान्‌ शिक्षकान्‌ गुळिकास्त्र प्रक्षेपणैः आत्मस्फोटनेन च नाशितवन्तः एतान्‌ नाशयितुं पाकिसस्थान आफघानिस्तानसेना धिकारिणः पअतिज्ञातवन्तः। पेशावराक्रमणस्य मूलकारणं मुल्लफजुल्ला। अयं आफ्‌घानि स्थानदेशे निलीनोऽस्ति वार्ता। तं देशात्‌ निष्कासयेत्‌ इति पाकिस्थानदेशस्य शासनारूढ मुख्याः आफ्‌घानिस्थानदेश शासनारूढमुख्यान्‌ विज्ञापितवन्तः। आफघानिस्थानसेनामुख्यैः सह चर्चितुं पाकिस्थानदेशस्य सेना मुख्यः जनरल्‌ रहोल्‌...

विदेशेषु अक्रमधननिक्षेपणे भारताय तृतीयं स्थानम्‌

नवदिल्लीभारतदेशात्‌ बहिर्गत्वा अन्यदेशान्‌ गतवन्तः अनेके भारतीयाः तथैव भारतदेशे एव स्थित्वा अन्यदेशकोशागारेषु अक्रमैः सम्पादितानि धनानि निक्षिप्तवन्तः। न केवलं भारतीया एव। अन्यदेशीया अपि अन्यान्य देशकोशागारेषु धनानि रहसि निक्षिप्तवन्तः। एवमक्रमेणधननिक्षेप कर्मसु भारताय तृतीयस्थानामस्ति। २०१२वर्षे भारतदेशात्‌ बहिः अन्यदेशकोशागारेषु रहसिधनं निक्षेप्तुं माकिं ६ लक्षकोटिप्रमाणक मक्रमधनं प्रेषितमस्ति इति वाषिङ्गटन्‌ मूलयाः अन्ताराष्टि...

पाकिस्थाने उग्रवादिनां पापकृत्यम्‌

पेशावर ्‌-  अयं मङ्गळवारः पाकिस्थानस्येतिहासे अमङ्गल तमोऽभवत्‌। तालिबान्‌ उग्रवादिनः सैनिकसमवस्त्रं धारयन्तः शालां प्रविश्य बालानां मारणे प्रावर्तन्त। चत्वारि ̈शदधिकशतसंख्याः बालाः अन्ये च उग्रवादिभिः यमसदनं प्रापिताः। अपरे बहवो व्रणिताः। पाकिस्थानस्य प्रधानमन्त्री नवाज शरीफः हीनातिहीनम्‌ एतत्कृत्यं खण्डितवान्‌ । पाकिस्थानं भारतदेशे अशान्ति ̈ प्रसारयितुम्‌ उग्रवादम्‌ अघोषयत्‌। द्वेषो द्वेषिणं वहति...

भारतदेशस्य मुसल्मानक्रैस्तजनाः प्राक्‌ हिन्दवः

अहमदाबाद्‌ – गुजरात्‌राज्यस्य भावनगरे विश्वहिन्दूपरिषदः स्वर्ण महोत्सवस्य एकस्मिन्‌ कार्यक्रमे परिषदः कार्यकारिणीसमितेरध्यक्षः प्रवीण्‌तोगाडिया तत्रस्थान्‌ जनान्‌ उद्दिश्य अभिभाषमाणः भारतदेशे स्थिताः बहवः मुसल्मानजनाः क्रैस्त जनाश्च प्राक्‌ हिन्दवः एव आसन्‌। इतिहाससाक्ष्यानुसारात्‌ मोगल्‌ राजानां समाक्रमणेन तैः प्रदत्त हिंसाभिः तजनैश्च कष्टेश्च भीताः बहवः हिन्दवः मुसल्मानधर्मं स्वीचक्रुः। परमधुना तादृशी परिस्थितिर्न। एवमेव क्रैस्तमतधर्म...

परमाण्विन्धनअनिलोत्पादनादिकार्येषु मिथः सहकार:

नवदिल्ली रष्यादेशस्य अध्यक्षः व्लादिमापुटिन्‌ भारतदेशं समागतवान्‌। सः नवदेहल्यां प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना सार्धं अनेकान्‌ विषयान्‌ चर्चितवान्‌। भारतरष्यादेशयोः १५ वार्षिक सभा गुरुवासरे नवदेहल्यां प्राचलत्‌। उभयदेशयोः रक्षणम्‌ इन्धनविनिमयः तैल नैसर्गिकानिलक्षेत्रेषु वाणिज्य व्यवहाराः इत्यादयो विषयोः उभयनेतृसंलापे चर्चापथमारूढाः। एतेषु वलयेषु सप्तविषयेषु मिथाङ्गीकारपत्रे हस्ताङ्कने अकुरुताम्‌ उभावपि। १३ इतरान्‌ अङ्गीकारविषयान्‌ ऊरीकृत्य च हस्ताङ्कने...

तृणमूलकांग्रेस्‌पक्षस्य सचिवः बन्धितः

कोल्कत्ताशारदाचिट्‌फण्ड्‌ कुकृत्ये भागीति आरोपकारणात्‌ कोल्कत्ता नगरे केन्द्रीयान्वेषणदलस्य आरक्षकाः तृणमूलकांग्रेस्‌पक्षस्य पश्चिमबंगालराज्यस्य यानसचिवं मदनमिश्रं बबन्धुः। केन्द्रीयान्वेषण दलारक्षकैः अधुना एतेन सह तृणमूल कांग्रेस्‌पक्षस्य त्रयः सचिवाः बन्धिताः। पुरा तृणमूलकांग्रेस्‌पक्षस्य भूतपूर्वः लोकसभासदस्यः कुनाल्‌ घोष्‌ राज्यसभासदस्यः सृञ्जय्‌बोस्‌ च बन्धितावास्तान्‌। अपराधरहस्य तन्त्रकार्याचरणधनदुर्विनियोगान्‌ अयं सचिवः मदनमिश्रः चकार इति एतमुपरि केन्द्रीयान्वेषणदलाधि कारिणः कृत्वा पञ्चाहोराकालं...

पुनर्मतान्तरविषयमुपरि कोलाहलचर्चा

नवदिल्ली  लोकसभायां पुनर्मतान्तरकरणविषयमुपरि चर्चां कर्तुम्‌ अवकाशः प्रदेयः इति विपक्षसदस्याः विज्ञापितवन्तः। सभाध्यक्षिणीम्‌। परं सा अवकाशं नैव प्रादात्‌। एतेन क्रुद्धाः विपक्षसदस्याः कोलाहलं कुर्वन्तः सर्वकारं विरुद्‌ध्य घोषणाः चक्रुः। कांग्रेस्‌पक्षस्य नेता मल्लिकार्जुनखर्गे लोकसभायां पुनर्मतान्तरंविषयं प्रस्तोष्य पुनर्मतान्तरकरणविचारः गम्भीरतमो वर्तते। देशस्य एकतायै वैविध्याय च हानिर्भवति। अत प्रश्नोत्तरसमयं परित्यज्य इमं विषयमेव चर्चितुमावकाशः...

महाराष्ट ́राज्ये शिवसेनाभाजपसंयुक्तः सर्वकारः

मुम्बयिमहाराष्ट ́राज्ये भारतीय जनतापक्षशिवसेनापक्षयोःसंयुक्त सर्वकारः स्थापितोऽभूत्‌। शिवसेना पक्षस्य प्रमुखनेतारः स्व मनोनिर्वेदान्‌ दूरीकृत्य भारतीय जनतापक्षेण सह पुनः मैत्रीं कतुमूरी कृतवन्तः। अस्य फलमेव महाराष्ट ́ राज्ये उभयपक्षयोः संयुक्तसर्वकार स्थापनम्‌। महाराष्ट ́राज्यस्य राजधान्यां मुम्बय्यां राजभवने शिवसेनापक्षस्य दश विधानसभा सदस्याः सचिवाः भारतीयजनता पक्षस्य दश जनाश्च सचिवाः समभूवन्‌। १५ वर्षेभ्यः...
  • वार्ता

    पाकिस्थाने उग्रवादिनां कृत्यम्‌

    इस्लामाबाद्‌उग्रवादिनां जन्मभूमौ पाकिस्थाने तेषां दुष्कृत्यानि मितिम्‌ अतीत्य प्रवर्तन्ते । ह्यः बुधवासरे चण्डा उग्रवादिनः खैबर्‌प्रान्ते विश्व विद्यानिलये...

    January 21st, 2016 | Read more