तिरुपतिक्षेत्रे श्रीललिता उळियाळु प्रतिभा

तिरुपति मैसूरु विजयविठ्ठल विद्यासंस्थायां तृतीयक क्ष्याः विद्यार्थिनी श्रीललिता उळियारु तिरुपति तिरुमल देवालयेन आयोजिते क ार्यक्र मे फङ्कफङ्कप्र‡ाद चरितम्‌फङ्खफङ्ख इति नामक हरिक थां गण्यानां पण्डितानां, सहस्र सहस्र जनानां सम्मुखे अत्यन्तं रोचकं प्रदर्शितवती । विशेषाधिक ारी श्री पिआर्‌ आनन्दतीर्थ आचार्य महाभागः श्रीललितायाः हरिक थां श्रुत्वा इदम्‌ पूर्वजन्म...

कर्णाटक राज्यस्य योजनागात्रप्रमाणम्‌ अधिकमख

कर्णाटक राज्यस्य योजनागात्रं ४६% प्रमाणम्‌ अधिकं भूत्वा योजनागात्रधनप्रमाणं २६,००० कोटिरू प्यक मभूत्‌ । एतेन देशे अत्यधिक योजनागात्रयुतेषु राज्येषु क र्णाटक राज्यं तृतीयमभवत्‌ । मुख्यमन्त्री श्री बिएस्‌यडियूरप्पः नवदेहल्यां योजनायोगस्य उपाध्यक्षेण श्री माण्टेक्‌ सिंहेन सह चर्चित्वा विचारविनिमयं कृ त्वा ततः वार्तागोष्ठ्यां भाषमाणः अवदत्‌ अस्य वर्षस्य राज्ययोजनागात्र प्रमाणं...

यडियूरप्पस्य संक्षिप्तायव्ययपत्रम

बेगंळूरु कर्णाटक राज्यस्य मुख्यमन्त्री श्री बिएस्‌ यडियूरप्पेन महोदयेन संक्षिप्तम्‌ आयव्ययपत्रम्‌ विधानसभायां मण्डितुम्‌ । आयव्ययपत्रे ग्रामीण प्रदेशेषु मद्यापणाम्‌ उद्घाटयितुम्‌ अनुमतिं नैव प्रादात्‌ । बेळगाविनगरे आगामिनि मासेषु विधानमण्डलस्य अधिवेशनं प्रचलिष्यति । एक सहस्रकृ षीवलाः विदेशंगत्वा कृषीप्रगतिं स्वयं वीक्षितुं सर्वकारेण प्रवासं प्रायोजितः इत्यवदत्‌ । एतत्‌ क ार्यार्थं दशक...

स्फाेटकास्त्रस्फाेटनपरीक्षा चन्नपट्टणे कृता

बेगंळूरु बेगंळूरुनगरे सरणौ स्फाेटकास्त्र विस्फाेटनानि संभूतानि यानि तेषां स्फाेटनेभ्यः प्राक्‌ तानि क थं स्फाेटनीयानि इति परीक्षा क र्णाटक राज्यस्य बेगंळूरुसमीपे स्थिते चन्नपट्टणे कृ तेति वार्ता बहिरागता । तत्र चन्नपट्टणे अत्यधिक प्रमाणानि स्फाेटक ास्त्राणि अन्वेषितानि । ऐटि बेगंळूरुनगरं देहली हैदराबाद्‌मुम्बयिनगरेभ्यः विशेषारक्षक बलानि समागतानि । आरक्षक कार्यालयस्य...

उपेन्द्रत्रिपाठी प्रधानकार्यदर्शी

नवदिल्ली केन्द्रसर्वकारस्य गृहसचिवालयस्य प्रधान कार्यदर्शिस्थाने ज्येष्ठः ऐएएस्‌ अधिकारी श्र उपेन्द्रत्रिपाठी केन्द्र सर्वकारेण समदिष्टस्सन्‌ तत्स्थाने नियुक्ताेऽभवत्‌ । वाहन सचिवालय प्रधानकार्यदर्शिस्थाने कार्यं कुर्वन्‌ श्री त्रिपाठी एतत्‌ स्थानमपि अधिकंलब्ध्वा कार्यमावहति । एतावत्पर्यन्तं गृहसचिवालयस्य प्रधानकार्य दर्शिस्थाने श्रीमती वत्सलावास्त अधिक कार्यरू पेण कार्यं कुर्वन्ती आसीत्‌ । अधुना सर्वकारः तस्याः अधिकंकार्यभारं...

कर्नाटक राज्ये महतीवृष्टिः

बेगंळूरु वरुणस्य कृपया सम्प्रति कर्णाटक राज्ये तत्र तत्र वृष्टिर्भवति । एवं च जलाशयाः पूर्णाः भवेयुरिति आशा जागर्ति । अत एव आगस्ट्‌ मासे राज्ये विद्युत्‌क र्तनं न भविष्यतीति मुख्यमन्त्री आश्वासयत्‌ । तथैव वयमपि आशंसामहे । विद्युदभावेन सर्वे उद्यमाः क्लेशान्‌ अनुभवन्ति । गृहेष्वपि महत्‌ क ष्टम्‌ अनुभूयते...
  • वार्ता

    पाकिस्थाने उग्रवादिनां कृत्यम्‌

    इस्लामाबाद्‌उग्रवादिनां जन्मभूमौ पाकिस्थाने तेषां दुष्कृत्यानि मितिम्‌ अतीत्य प्रवर्तन्ते । ह्यः बुधवासरे चण्डा उग्रवादिनः खैबर्‌प्रान्ते विश्व विद्यानिलये...

    January 21st, 2016 | Read more