गन्गालहरी ३४

महाभारतयुद्धे च परिसमाप्ते राजा धर्मजः हयमेधयागमकार्षीत्‌ । असंख्याके भ्यः अन्नदानमकरोत्‌ । भुक्ति तृप्तेभ्यः अमेयं धनं प्रादात्‌ । ऋ त्विग्भिः, पौरैः, राजभिश्च बहुधा स्तुतोऽभूत्‌ । तत्र समागतः कश्चन कनक पार्श्वः नकुलः धर्मजं प्राह फफराजन्‌ उञ्छवृत्तेः द्विजस्य दानसमं तव यज्ञः नैव । स द्विजः सभार्यः सपुत्रः सस्नुषश्च...

अन्यापदेशशतकम्‌ ७१

अथ बकमेवापदिश्य प्रकारान्तरेण कथयति । यैर्जीवन्ति सितच्छदा न दुरितं कस्यापि यत्संग्रहे रोचन्ते न हि ते मृणालवलया अस्मै प्रभूता अमी । अप्यासायमुपोष्य मीनपृथुकैर्युक्त या महत्यार्जितैः एकद्वैरपि तृप्तिमेति परमां हिंसोपलब्धैर्बकः ।। Thr crane never relished the abundant lotus fibres on which the swans live and which are...

अन्यापदेशशतकम्‌ ७०

अथ बकहंसावपदिश्याह- शुद्धिं स्वामनुचिन्त्य मीननिवहै पूर्णेऽपि पद्माकरे स्वेनैवोपनतहर्मृणालवलयैर्जीवन्ति हंसा सुखम्‌ । ये त्वेते विमलास्ततोऽपि च बका ध्यानैक निष्ठा सदा निर्द्वन्द्वा निभृताश्च बिभ्रति तु ते यादोभिरेवोदरम्‌ ।। Even though the lotus pond is full of scholls of fish, the swans live only on the freely available...

गन्गालहरी ३३

पापकर्मस्वेव रतानां देहिनां दयनीयां दशां दर्शं दर्शं भगवान्‌ रमाजानिः भूतले असकृत्‌ अवतीर्य तानुदधरत्‌ । तस्य भगवतः क्लेशापनोदनक रीं कमनीयां श्रवणस्मरणार्हां स्तुतिबद्धां क थासुधां पायं पायं, तेन च क्रीडितान्‌ प्रदेशान्‌ गामं गामं, जनाः परमानन्ददायिनीं पदवीं प्राप्तुमीप्सन्ते । राजभिः, आचार्यैर्बहुभिः समुद्धृतानि देवमन्दिराणि आटमाटं पूता भवन्ति । तीर्थेषु...

अन्यापदेशशतकम्‌ ६९

अथ वृद्धं कमपि हंसमपदिश्य वदति ये मृष्यन्ति सहासिकामपि बकै र्जात्या न हंसाः स्वतः तेष्वेको जरसा बिलुप्तगमनस्त्यक्तः स्वकैः प्रावृषि । तानेवानुसरन्‌ बकान्‌ बहुतरं तच्चेष्टितानि स्तुवन्‌ तज्जत्यौस्पृहयन्‌ कि यत्‌ कि यदहो जातिं निजां निन्दति ।। The swans, by nature, don’t tolerate even sitting in the company of...

अन्यापदेशशतकम्‌ ६८

अथ भ्रमरमेवापदिश्य प्रकारान्तरेण वदति ब्रूते स्वागतमीक्षते कृशममुं श्रुत्वा कथाः खिद्यते पक्षाम्यामसकृत्‌ प्रमार्ष्टि रचयत्युच्चावचाश्चाशिषः । उच्छिन्नप्रसवात्तरोरुपगते भृन्गे क्षुधा ताम्यति प्रस्तौति भ्रमरस्तु पूर्णजठरो नाहारवार्तामपि ।। When a bee comes from a tree (which was its abode and) which had ceased (to possess) flower buds (to the dwelling...

गन्गालहरी ३२

मानवः इन्द्रियपराधीनः । इन्द्रियाणि प्रमाथीनि मनः हरन्ति । मनः दुर्निग्रहं सत्‌ चञ्चलम्‌ । इन्द्रियाणि अभ्यासेन निगृहीतव्यानि । कु लशेखरगुरवः इन्द्रियाणां कर्तव्यविवरणावसरे जिह्वे कीर्तय इत्यादि हृद्यम्‌ अवर्णयन्‌ । सर्वेन्द्रियाणां नयनं प्रधानम्‌ । भगवतः लीलावल्लभस्य महिमानं प्रत्यक्षतः सन्दर्शनायानुकू ल्यं न कदाचिदप्यन्धैः साध्यते । ते श्रवणाभ्यां श्रुत्वा ज्ञानचक्षुषा...

गन्गालहरी ३१

श्री शन्कभगवत्पादाः कु पुत्रो जायेत क्व चिदपि कुमाता न भवति इति प्रतिपादितवन्तः । तेषां वचनं सत्यमेव । खलानामग्रेसरे सात्विकानां क्रू रे नरकासुरे भगवता कृ ष्णेन निषूदिते माता वसुन्धरा अरोदीन्ननु । धर्मराजः विग्रहवान्‌ धर्म एवासीत्‌ इति प्रथितमेव । क दापि धर्म्यात्‌ पथः सः न विचचाल ।...

अन्यापदेशशतकम्‌६७

अथ भृन्गमपदिश्य वदति अम्भोजेष्वतिकोमलेषु विहरन्नन्तर्जले संविशन्‌ अज्ञातातपवातवर्षमनयत्‌ कालं चिरं यः सुखम्‌ । सोऽद्य प्रावृषि के तकीमधिवसन्‌ भृन्गः क्षतः कण्टकैः आविद्धः करकोपलैरभिहतो वातैः कथं वर्तते ।। How does the bee, who spent a long time comfortably playing in the very soft lotuses and sleeping (in the...

गन्गालहरी ३०

भगवतो वासुदेवस्य महिम्नः वर्णनावसरे स्थिता काचन कथा अत्रोदाहरिष्यते । अजामिलः श्रुतसम्पन्नः, गुरुभक्त श्चासीत्‌ । पितृसन्देशेन वनं यातः सः निरपत्रपां शूद्रां दृष्टवा तस्यामनुरक्तोऽभूत्‌ । स्वभार्या च पर्यत्यजत्‌ । दास्य निवसतः तस्य दश पुत्रा अभूवन्‌ । तेषु क निष्ठः नाम्ना नारायणः पितुः दयितः आसीत्‌ । कालः अत्यगात्‌...
  • वार्ता

    पाकिस्थाने उग्रवादिनां कृत्यम्‌

    इस्लामाबाद्‌उग्रवादिनां जन्मभूमौ पाकिस्थाने तेषां दुष्कृत्यानि मितिम्‌ अतीत्य प्रवर्तन्ते । ह्यः बुधवासरे चण्डा उग्रवादिनः खैबर्‌प्रान्ते विश्व विद्यानिलये...

    January 21st, 2016 | Read more