अवधारयन्तु सहृदयाः वाचकाः

ज्ञानं विज्ञान सहितम्‌ इति अतिमहतः सर्वप्रथम जगद्गुरोः (जगद्गुरुः जगन्नाथो वेणुनाद विशारदःफङ्खफङ्ख इति ब्रह्माण्ड पुराणे ब्रह्मनारद संवादे श्री कृ ष्णाष्टोत्तर शतनाम (१०८) स्तोत्रेल्लेखः) धर्मसमन्वयाचार्यस्य श्री कृ ष्णस्य उद्घोषणं भगवद्गीतायाम्‌ । तत्त्वज्ञानं विना विज्ञानं पगुंः विज्ञानं विना तत्त्वज्ञानं काणः इति च विश्वविख्यातस्य महतो विज्ञानिनः अल्बट्‌ ऐन्स्टीन्‌ वर्यस्य...

डा नागराजशर्मा विरचितम्‌ गुरुशापम्‌

तदस्त्रमेकं नृपरक्षणार्थं नियुक्त मस्तीत्यहमत्र वेद्मि । परन्तु रज्ञाजा सुखनिद्रितोऽसौ न वेत्ति नूनं निजजीवितार्तिम्‌ ।। महाराजस्त्वय्येव विश्वासं निक्षिप्य सुखं स्वपिति । त्वं तु भ्रातृवधजायमानात्पापाद्विभेषि । इयन्तं कालमेते पाण्डवाः पितृभ्रात्रादिवधादृते किं वान्यथा समाचरन्ति । पश्य शिखण्डिनं पुरस्कृत्य वीरश्रेष्ठं पितामहम्‌ । अपादयद्रणे पार्थो निःशस्त्रं शस्त्रताटनैः ।। तथैव धर्मजोऽसत्यमुक्त्वा...

सुधर्मा प्रश्नमन्चाः ११९

६२२ भीमस्य सारथिः कः ? ६२३ कः देवः कृतयुगे सिंहवाहनः आसीत्‌ इति उक्तम्‌ ? ६२४ मध्वाचार्यः कुत्र ब्रह्मसूत्रभाष्यं अरचयत्‌ ? ६२५ उत्तरा अभिमन्योः पत्नी इति प्रसिद्धम्‌ । अभिन्यो अन्या पत्नी का ? ६२६ का देवी कपोतवाहना ? ६२७ ईशान्यदिशि कः दिग्गजः वर्तते ?

धर्मो रक्षति रक्षितः२

ते च इक्ष्वाक वः सुसंस्कृताः आफफ लोदयं क र्मसु बद्धादरः । चतुस्समुद्रपर मतायाः वसुन्दधरायाः भर्तारः, नाकि नोप्येतेषां साहाय्यमपेक्षन्ते स्म । अप्रमत्तास्ते यथाशास्त्रं यज्ञयागादीननुष्ठाय अर्थिनां कामान्‌ पूरयन्ति स्म । कीर्तिलाभायैव विजिगीषवस्ते । बाल्ये सद्विद्यां अभ्यस्य प्रजाः स्वापत्यानीव परिपालयन्ति स्म । वार्धके स्वपुत्रेभ्यो राज्यं समर्प्य मुनिवृत्तिमाश्रित्य वने...

शरवाणी

ोक स्य चिन्ता खलु चन्द्रिक ायाः पद्मस्य चिन्ता ह्युदयस्य भानोः । मरन्दचिन्ता मधुपस्य नित्यं मह्यं सदा सगंमदेवचिन्ता ।।

मित्रयोः संवादः८

पा गौरी, विमाननिस्स्थानं (अशीेवीेाश) गच्छाव, आगच्छ । गौरी पिता मे गृहे न वर्तते । तैलशक ट्याः यानशुल्कं अपि मयि नास्ति । रू पा अयि, किं भणसि । अद्य स्वातंत्र्यदिनं ननु तैलशक ट्या विमाननिस्स्थानं शुल्कं विना गन्तुं शालाविद्यार्थिभ्यः आक ारणा अस्ति । गौरी तर्हि गच्छावः ।...

देवालयस्य परिचयः ९८

नारायणं नमस्कृ त्य नरं चैव नरोत्तमम्‌ । देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्‌ ।। न्यस्ते देशे परिसरेषु च शिशुं विचिन्वन्त्यः सर्वाः व्रजप्रजाः नापश्यन्‌ बालक म्‌ । तृणावर्तोऽपि बालकं वहन्‌ खं गतः तस्य भारं वोढुमशक्तः तं त्यक्तु मैच्छत्‌ । कृ ष्णः तृणावर्तं गले अग्रहीत्‌ । यदा उत्स्रष्टुं...

मित्रयोः संवादः

रगंः कृष्णा, क्व गतो भवान्‌, चिरात्‌ न दृष्टः । कृष्णः रगं, मम दुहितृगृहे कल्याणनगरे (बेगंळूरु) आसम्‌ । रगंप्पः ते जामाता कु त्र वर्तते । कृष्णः दूरवाणीनगरे विद्यमाने भारतीयदूरवाणी निर्माण संस्थायां वर्तते । रगंः त्वया तत्‌ निर्माणस्थानं अपि सन्दर्शितम्‌ । कृष्णः आम्‌, संदर्शितं मया ।

खगोलविज्ञान कु तूहलोद्बोधकं । शैक्षणिक त्वेन महत्त्वपूर्णं च १

खगोल विस्मयात्‌ अवधारयत ! सांप्रदायिकान्‌ मौढ्यान्‌ जहीत ! सं#ारणशीलःफङ्खफङ्ख इति अर्थप्रद प्लानटीस्‌ ग्रीक्‌ पारिभाषिक पदात्‌ आंग्लभाषागतः झश्ररपशीं शब्दः व्युत्पन्नः अस्ति । सौरव्यूहस्य उत्पत्तेः मूलं कश्चन ज्योतिर्मेघः (नीहारिका छशर्लीश्रर) उल्का समास्फालनेन संभूतः महान्‌ अनर्थः । उल्का स्यान्नि र्गतज्वालङ्ख इति कोष गतः अर्थः । रश्या राष्ट्रस्य सैबीरिया...

मित्रयोः संवादः९

कला नरसिंह, किंत्वया नूतनः विद्युद्दीपः दृष्टः । नरसिंहः सः कुत्र निर्मितः, सोदरि । कला बेगंळूरुनगरे सर्वकारस्य विद्युदुपक रणानां निर्माणागारे विद्युद्दीपाः निर्मीयन्ते । नरसिंहः कला, किं त्वया तन्निर्माणं दृष्टम्‌ । कला न, स रक्षितः प्रदेशः, सर्वेषां प्रवेशः नास्ति प्रवेश अनुमतिपत्रमपि दुर्लभमासीत्‌ । नरसिंहः अहं शालातः द्रष्टुं...
  • वार्ता

    पाकिस्थाने उग्रवादिनां कृत्यम्‌

    इस्लामाबाद्‌उग्रवादिनां जन्मभूमौ पाकिस्थाने तेषां दुष्कृत्यानि मितिम्‌ अतीत्य प्रवर्तन्ते । ह्यः बुधवासरे चण्डा उग्रवादिनः खैबर्‌प्रान्ते विश्व विद्यानिलये...

    January 21st, 2016 | Read more