सुधर्मा प्रश्नमञ्चाः५२उत्तराणि

३३१. न्यूजीलाण्ड राष्ट ́पक्षी किवी । ३३२. ‘‘मुद्रेयं सर्वमङ्गला’’ इति ब्यांङ्क आफ महाराष्ट ́म्‌ वित्तकोशस्य घोषवाक्यम्‌ । ३३३. सोमाली सोमालिया देशस्य राष्ट ́ीयभाषा । ३३४. पञ्चाम जार्जराज्ञः स्मरणार्थं गेट्‌ वे आफ्‌ इण्डिया महाद्वारम्‌ रचितम्‌ । ३३५. भूतान राष्ट ́ध्वजे ड ́ागन्‌ नाममहान्‌ उरग विशेषस्य चित्रं...

सुधर्मा प्रश्नमञ्चाः ५३

३३७. श्वेतभवनस्य विन्यासस्य रचयिता कः ? ३३८. ‘क्याम्बोडिया देशस्य प्रथमः प्रधानी कः ? ३३९. बेल्जियं देशः कदा स्वतन्त्रः अभवत्‌ ? ३४०. ग्रीस्‌देशः कस्मिन्‌ दिने स्वातन्त्र्यं प्राप्तम्‌ ? ३४१. इण्डोनेशिया कदा स्वतन्त्रः अभवत्‌ ? ३४२. सोमालिया देशः कस्मिन्‌ वर्षे प्राप्तम्‌ ? (उत्तराणि अग्रिम सञ्चािकायां)

लघुकथा – स्वस्थाने आत्मन्‌ एव श्रेष्ठः

एकदा लक्ष्मीः सरस्वत्योः मध्ये का श्रेष्ठा इति प्रश्नः प्रादुरभूत्‌। उभे स्वस्याः स्वस्याः श्रेष्ठतां ज्ञातुं भूलोके प्राप्तवत्यौ। ते उभे कश्चित्‌ केदारे आगतवतौ। ‘‘पश्य सरस्वती ! अहं एवं कर्षकं मम महिमया बृहत्‌ श्रीमन्तं करोमि’’ इत्युक्त्वा तस्य संमुखे अनेक रत्न शिला खण्डानि वर्षितवतीलक्ष्मीः तदा मम अनुग्रहं विना तत्‌...

द्वितीयैकवचनस्य, तृतीयैकवचनस्य च वाक्ये प्रयोगः

ईश्वरं नमामि, रामेण विजिता पितरं वन्दे, राज्ञा आक्रान्ता शालां गच्छामि, गुरुणा उपदिष्टः जलं पिबति, दण्डेन ताडितः फलानि निन्युः, जलेन आवृतः तण्डुलं आनय, विद्यया वर्धते पुस्तकं पठ, सत्येन शासितः सचिवं आह्वय, धर्मेण रक्षितः

यत्र धूमस्तत्राग्निः

दण्डकारण्ये नर्मदानद्यास्तीरे कश्चन ऋष्याश्रमः। तत्र उतथ्यनामा महर्षिः अवर्तत। सः उग्रतपाः, सत्यवाक्‌, दयापरश्च। एकदा सःनर्मदां गत्वा, स्नानाह्निकादीनि कर्तव्यानि पूरयित्वा, आश्रममागत्य ध्यानपरायणः निमीलितलोचनः उपविशति स्म। तस्य यज्ञवाट्यां ऋत्विजः उच्चैः मंत्रान्‌ घोषयन्तःजुह्नति स्म । तदा उतथ्यस्य महर्षेः ध्यानस्य भंगं कुर्वन्‌कश्चन एणःधावन्‌ आगत्य तं शरणं जगाम, यज्ञवाटीं च प्रविवेश।...

सुधर्मा प्रश्नमञ्चाः ५१

३२५. भगवद्गीताध्यानश्लोकानां रचयिता कः ? ३२६. दैवी गुणैः किं प्रयोजनम्‌ ? ३२७. श्रीकृष्णेन उपदिष्टः अन्तिमः गीता श्लोकः कः ? ३२८. बलरामस्य ध्वजलाञ्छने किं चित्रं शोभते ? २२९. युयुधानःकस्य पुत्रः ? ३३०. कः आनक दुन्दुभिः ? (उत्तराणि अग्रिम सञ्चािकायां)

सुधर्मा प्रश्नमञ्चाः ५०उत्तराणि

३२५. धृतराष्ट आम्बिकेयः । ३२६. विदूरथः दन्तवक्त्रस्य सहोदरः । ३२७. शकुनिः सौबलेयः (सुबलायाः पुत्रः)। ३२८. भीष्मः शान्तनवः । (शन्तनोः पुत्रः) २२९. जरासन्धः मागधः । ३३०. जयद्रथः सैन्धवः ।

उन्नतन्यायालयः – २

मन्त्रीकिञ्चाित्कालं विचिन्त्य ‘‘प्रभो, एकः उपायः अस्ति। युवकेन राज्ञ्याः नागसेनस्य च क्षमा प्रार्थनीया। प्राणभिक्षा च स्वीकरणीया। तदनन्तरं तस्मै कानिचन दिनानि कारागृहदण्डनं दत्तं चेत्‌ समाप्तम्‌’’ इति उपायं सूचितवान्‌। तथैव राजा मन्त्री च कारागृहं गतवन्तौ। मन्त्री युवकं ‘‘प्रवृत्तं तु प्रवृत्तम्‌। यदि भवतः दण्डनं न भवेत्‌ तर्हि भवता राज्ञ्याः,...

रुग्णः बधिरश्च

अयं कश्चन बधिरः । एकदा सः रोगिणां बन्धुं द्रष्टुं तस्य गृहं गतवान्‌। रुग्णेन सह कथं सम्भाषणं करणीयमिति अयं महाशयः पूर्वमेव सिद्धतां कृतवानासीत्‌ ’ ‘‘मया किं प्रष्टव्यं ? तेन बन्धुना किमिति उत्तरं भविष्यति’’ इति मनस्येव प्रश्नानां आवलिं रचितवानासीत्‌ । रोगिणः शय्यासमीपे उपविश्य अयं बधिरः सम्भाषणं कर्तुं...

उन्नतन्यायालयः

पूर्वं लीलाधरनामकः राजा चम्पकदेशं पालयति स्म। तस्य पत्न्याः नाम नन्दिनीदेवी। महाराजस्य तु प्राणापेक्षया अधिकं प्रीतिः तस्यामु। तस्याः मनसः किञ्चािदपि खेदनं न जनयति स्म सः। नन्दिनीदेव्याः प्रियानुजः तया सह एव आगतः आसीत्‌। तस्य नाम नागसेनः। सः अग्रजाया प्रीतिं सम्पाद्य, राज्यपालनविषये स्वेच्छया किमपि किमपि कारयति स्म। वस्तुतः...
  • वार्ता

    पाकिस्थाने उग्रवादिनां कृत्यम्‌

    इस्लामाबाद्‌उग्रवादिनां जन्मभूमौ पाकिस्थाने तेषां दुष्कृत्यानि मितिम्‌ अतीत्य प्रवर्तन्ते । ह्यः बुधवासरे चण्डा उग्रवादिनः खैबर्‌प्रान्ते विश्व विद्यानिलये...

    January 21st, 2016 | Read more