सुभाषितम्‌

दौर्मन्त्र्यान्नृपतिर्विनश्यति यतिस्सन्गात्‌ सुतो लालानात्‌ विप्रोऽनध्ययनात्‌ कुलं कुतनयाच्छीलं खलोपासनात्‌ । ह्रीर्मद्यादनवेक्षणादपि कृषिः स्नेहः प्रवासाश्रयात्‌ मैत्री चाप्रणयात्‌ समृद्धिरनयात्यागात्‌ प्रमादाद्धनम्‌ ।।
  • वार्ता

    पाकिस्थाने उग्रवादिनां कृत्यम्‌

    इस्लामाबाद्‌उग्रवादिनां जन्मभूमौ पाकिस्थाने तेषां दुष्कृत्यानि मितिम्‌ अतीत्य प्रवर्तन्ते । ह्यः बुधवासरे चण्डा उग्रवादिनः खैबर्‌प्रान्ते विश्व विद्यानिलये...

    January 21st, 2016 | Read more