विमानस्य कथा न ज्ञायते

जकार्ता  ‘एर् एसिया’ संस्थायाः विमानं भानुवासरे क्वापि अदृश्यम्‌ अभूत्‌ नभसि। तस्मिन्‌ विमाने द्विषष्ट्यधिकशतजनाः प्रयान्ति स्म। विमानं समुद्रे पतितं तलप्रदेशं प्राप्तं स्यादिति ऊह्यते घोरे सागरे पतितस्य विमानस्य पूर्णो नाशः संजातः, तत्रत्याः सर्वे मृताः इति च इण्डोनेसियाधिकारिणो ब्रुवन्ति। निपतितस्य विमानस्य इतिवृत्तं ज्ञातुं राष्ट ́ान्तराण्यपि प्रायतन्त, किन्तु फलं न लब्धम्‌। विमानानां परीक्षा उड्डयनात्‌ पूर्वं समीचीना करणीया, जनानां प्राणाः रक्षणीयाः इति कयापि संस्थया न विस्मरणीयम्‌। मृतानां बन्धूनां शोकस्तु वर्णनातीतो वर्तते।

No Comments to “विमानस्य कथा न ज्ञायते”

add a comment.

Leave a Reply