बेङ्गळूरुनगरे भीकर बांब्‌स्फोटः

बेङ्गळूरुनगरस्य चर्चस्ट ́ीट्‌ समीपे भानुवासरस्य रात्रौ सार्ध अष्टवादने भीकर स्फोटः समभवत्‌। राज्यसर्वकारस्य आरक्षकाधिकारिणः विचारणायां निरताः इति अवगम्यते। बांब स्फोटनेन चेन्नैमूलस्य महिळा श्रीमती भवानी मृताः इति चिकित्सालयस्य वैद्याः पत्रकारान्‌ उद्दिश्य अवोचत्‌। मुख्यमन्त्री श्री सिद्धरामय्यः गृहसचिवः श्री झार्झ आयुक्तः श्री रेड्डिः स्थलं परिशीलितवन्तः। ह्यः रात्रौ भवानी मृतदेहः चेन्नैनगरं अगमत्‌। भवानी अन्त्य संस्कारः तमिळुनाडु सर्वकारीय गौरवेण चेन्नैनगरे प्राचलत्‌ इत्यवगम्यते। कर्णाटकराज्य सर्वकारः पञ्चालक्षरूप्यक परिहारं अघोषयत्‌।

No Comments to “बेङ्गळूरुनगरे भीकर बांब्‌स्फोटः”

add a comment.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.