रघुवरदासो झारखणडमुख्यमन्त्री

राञ्चाी –  झारखण्डराज्यस्य मुख्यमन्त्रिस्थानाय श्री रघुवरदासो निर्विरोधं चितः। भारतीयजनता पक्षस्य नेता श्रीमान्‌ रघुवरदासः पुरा उपमुख्यमन्त्री आसीत्‌। शुक्रवासरे तस्य चयनं सम्पन्नम्‌। शीघ्रमेव स प्रमाणवचनं पठित्वा मुख्यमन्त्रिस्थानम्‌ अलङ्करिष्यति।

No Comments to “रघुवरदासो झारखणडमुख्यमन्त्री”

add a comment.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.