मतान्तरविषये महान्‌ कोलाहलः

लक्ष्मणपुरम्‌ – उत्तरभारते विश्वहिन्दू परिषदः द्वारा हिन्दूधर्मजारण समित्या च लक्षाधिकजनाः हिन्दूधर्मं पुनरागताः। ते पुनर्मतान्तरिताः अभूवन्‌। एतस्मिन्‌ विषये लोकसभायां विपक्षनेतारः महान्‌ कोलाहलमेव अकुर्वन्‌। विपक्ष सदस्यान्‌ उत्तरयन्‌ संसदीयव्यवहार सचिवः वेङ्कय्यनायुडुः मतान्तरविषये केन्द्रसर्वकारस्य पात्रं नास्ति। यदि राज्येषु पुनर्मतान्तरकरणानि संदृष्टानि चेत्‌ तानि राज्यसर्वकारशासनारूढ मुख्याः एव नियन्त्रयेयुः। समग्रेदेशे शान्तिः व्याप्तस्ति। पुनर्मतान्तरविषये विनाकारणं लोकसभायां पृच्छन्तः कोलाहलं कुर्वन्तः वर्तन्ते भवन्तः इत्यवदत्‌। कांग्रेस्‌पक्षस्य नेता मल्लिकार्जुनखर्गे अभिभाषमाणः पुनर्मतान्तरकार्याणि प्रतिदिनं उत्तर भारते प्रचलन्ति सन्ति। एतानि कार्याणि केन्द्रसर्वकारशासनारूढ मुख्याः समर्थयन्तस्सन्ति वा इति संशीतिर्जायते। एतं सन्देहं सर्वकार मुख्याः परिहरेयुःइत्यवदत्‌। लोक सभायां शासनारूढभाजपपक्ष सदस्याः कांग्रेस्‌पक्षवामरङ्गपक्षतृण मूलकांग्रेस्‌पत्र आर्‌जेडिपक्षसदस्याः मिथः अभिभाषन्तः तर्जयन्तः सभाध्यक्षस्थानसमीपं गत्वा कोलाहलं चक्रुः। तदा उपसभाध्यक्षः तम्बिदोरै लोकसभाकार्यकलापान्‌ कञ्चाित्कालं स्थगितवान्‌। राज्य सभायामपि निश्चिकार्यसूचीविषयान्‌ परित्यज्य पुनर्मतान्तरकरणविषयमेव चर्चायै स्वीकुर्यात्‌ इति समाजवादि पक्षस्यनेता रमेशअगरवाल्‌ अवोचत्‌। परममुं वादं वित्तसचिवः जेटलि नाङ्गीचकार।

One Comment to “मतान्तरविषये महान्‌ कोलाहलः”

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.