द्वितीयैकवचनस्य, तृतीयैकवचनस्य च वाक्ये प्रयोगः

ईश्वरं नमामि, रामेण विजिता

पितरं वन्दे, राज्ञा आक्रान्ता

शालां गच्छामि, गुरुणा उपदिष्टः

जलं पिबति, दण्डेन ताडितः

फलानि निन्युः, जलेन आवृतः

तण्डुलं आनय, विद्यया वर्धते

पुस्तकं पठ, सत्येन शासितः

सचिवं आह्वय, धर्मेण रक्षितः

No Comments to “द्वितीयैकवचनस्य, तृतीयैकवचनस्य च वाक्ये प्रयोगः”

add a comment.

Leave a Reply