मतपरिवर्तनं केन कारणेन

विश्वस्मिन्‌ एकं गम्यं प्राप्तुं नाना पन्थानो भवन्ति। रुचीनां वैचित्र्याद्‌ ऋजुटिलनानापथजुषां नृणाम्‌ एको गम्यस्त्वमसि पयसाम्‌ अर्णव इवेति भक्तः कविर्वदति। तस्माद्‌ यो येन मार्गेण चरितुम्‌ इच्छति स तेन चरतु। अमुम्‌ एव मार्गम्‌ आश्रयेति निर्बन्धो न युज्यते। तथापि लोके वयं पश्यामः परिवर्तनायै निर्बन्धम्‌। कानिचन मतानि खङ्गं दर्शयित्वा भयम्‌ उत्पाद्य जनान्‌ स्वीयान्‌ कुर्वन्ति। अन्यानि तु प्रलोभनां जनयित्वा जनान्‌ आकर्षन्ति। सर्वम्‌ इदं धर्मविरुद्धम्‌ अनावश्यकं च । विशेषतो विवाहकारणेन जायमानं मतपरिवर्तनम्‌ असाधु। मतान्तरस्य तत्त्वं सर्वथा अजानन्तः निष्कारणम्‌ एव मोहाविष्टाः जालपतिताः स्वमतं परित्यजन्ति। मनः परिवर्तनं विना मतपरिवर्तनं न्यायविरुद्धम्‌। काश्चन कन्यकाः लैङ्गिकाकर्षणम्‌ एव प्रेमेति भ्राम्यन्त्यो मतं परिवर्तयन्ति। ततो विविधान्‌ क्लेशान्‌ अनुभवन्ति। इस्लामधर्मे एकस्य पुरुषस्य चतस्रो भार्याः भवितुम्‌ अर्हन्ति। हिन्दुषु पत्नीद्वयम्‌ अपराधस्य कारणं भवति। अतो बहवो मतपरिवर्तनं कुर्वन्ति। स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः इति श्रीकृष्णवचनम्‌। तथापि यदि स्वमते दोषं दृष्टवा परमते गुणांश्च दृष्टवा कश्चित्‌ मतपरिवर्तनं कर्तुम्‌ इच्छेत्‌, तर्हि न तत्र दोषः। अस्माकं संविधानम्‌ अपि तदनुमन्यते। प्रलोभनेन भयजननेन वा कृतं मतपरिवर्तनं दोष एव।

No Comments to “मतपरिवर्तनं केन कारणेन”

add a comment.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.