भारतरष्याणुबन्धाङ्गीकाराय अमेरिकादेशस्य आक्षेपः

नवदिल्लीरष्यादेशस्याध्यक्षः व्लादिमर्‌ पुटिन्‌ भारतदेशमागत्य प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना सार्धं संल्लाप्य अणुबन्धाद्यनेकविषयेषु मिथः साहाय्यं प्रदास्यते इति अङ्गीकारं प्रदत्तवान्‌ खलु। एतं विषयं श्रुत्वा अमेरिकादेशस्य शासनारूढाः मुख्याः अतीवचातुर्येण स्वप्रति क्रियामूचुः। भारतदेशस्य शासनारूढ मुख्याः रष्यादेशेन साकं मैत्रीं चकार। अणुबन्धतैलसम्पर्कतैलविनिमयादि विषयेषु मिथःसाहाय्यसहकाराः प्रदास्यन्ते इति ऊरीचक्रतुःइति तु सन्तोषस्य विषयः। किन्तु उक्रेन्‌देश मुपरि रष्यादेशाक्रमणेन ऐरोप्य राष्ट ́ाणां प्रमुखाः रष्यादेशमुपरि आर्थिकदिग्बन्धनादिकं विहितवन्तः। एतस्मिन्‌ समये रष्यादेशेन सह आर्थिक साहाय्यादिप्रमुखविषयान्‌ मिथः साधयितुं सहकर्तुं उभावपि नेतारौ अङ्गीचक्रतुः इति तु आक्षेपार्हो विषयः इति अमेरिकादेशविदेशाङ्ग कार्यालयाधिकारिणः अवदन्‌।

No Comments to “भारतरष्याणुबन्धाङ्गीकाराय अमेरिकादेशस्य आक्षेपः”

add a comment.

Leave a Reply