सुधर्मा प्रश्नमञ्चाः ५१

३२५.
भगवद्गीताध्यानश्लोकानां रचयिता कः ?
३२६.
दैवी गुणैः किं प्रयोजनम्‌ ?
३२७.
श्रीकृष्णेन उपदिष्टः अन्तिमः गीता श्लोकः कः ?
३२८.
बलरामस्य ध्वजलाञ्छने किं चित्रं शोभते ?
२२९.
युयुधानःकस्य पुत्रः ?
३३०.
कः आनक दुन्दुभिः ?
(उत्तराणि अग्रिम सञ्चािकायां)

No Comments to “सुधर्मा प्रश्नमञ्चाः ५१”

add a comment.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.