सुधर्मा प्रश्नमञ्चाः ५०उत्तराणि

३२५.
धृतराष्ट आम्बिकेयः ।
३२६.
विदूरथः दन्तवक्त्रस्य सहोदरः ।
३२७.
शकुनिः सौबलेयः (सुबलायाः पुत्रः)।
३२८.
भीष्मः शान्तनवः । (शन्तनोः पुत्रः)
२२९.
जरासन्धः मागधः ।
३३०.
जयद्रथः सैन्धवः ।

No Comments to “सुधर्मा प्रश्नमञ्चाः ५०उत्तराणि”

add a comment.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.