सुभाषितम्‌

वरं प्राणोच्छेदस्समदमघवन्मुक्तकुलिशः
प्रहारैरुद्गच्छद्बहुलदहनोद्गारगुरुभिः ।
तुषाराद्रेसूनोः अहह पितरि क्लेशविवशे
न चासौ संपातः पयसि पयसां पत्युरुचितः ।।

No Comments to “सुभाषितम्‌”

add a comment.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.