समग्राभिवृद्धिर्भवतु

देशेप्रगतिरेव न जातेति वक्तुं न शक्यते। आर्थिकी सांस्कृतिकी चाभिवृद्धिस्तत्रतत्र गोचरीभवति। किन्तु इयं प्रगतिरभिवृद्धिर्वा न सार्वत्रिकी। केचन ग्रामा अद्यापि दयनीयायां परिस्थितौ भवन्ति। तत्र स्नानस्यास्तु कथा, पानायापि जलं दुर्लभम्‌। देशस्यैव नेयं कथा। राज्येष्वपि कानिचित्‌ नगराण्येव सर्वकारैः पोष्यन्ते। ग्रामान्तरप्रदेशास्तु अवज्ञाम्‌ अनुभवन्ति। अयं पक्षपातः प्रायशः सर्वेषु राज्येषु दृश्यते। कर्णाटकराज्यस्य विषयम्‌ एव गृह्णीमश्चेत्‌, सर्वेऽपि कार्यालयाः बेङ्गळूरुनगरे भवन्ति। सर्वस्मै कार्याय राज्यस्य प्रजास्तत्रैव गच्छेयुरिति परिस्थितिरुद्‌भूता । अनेन कारणेन बेङ्गळूरुनगरेऽपि जलदौर्लभ्यं वायुमालिन्यं च जातम्‌। उत्तरकर्णाटकविभागे अभिवृद्धिः कुण्ठिता। सर्वकारेण समग्रराज्याभिवृद्धौ प्रयतनीयम्‌। अन्यथा राज्यविभजनस्य केका तीव्रतरा भवेत्‌। नूतनाः उत्पादनालयाः तादृशे प्रदेशे स्थापनीयाः। उद्योगावकाशः तत्राधिको भवेत्‌। तत्रत्याः संचारमार्गाः उत्तमाः करणीयाः। अन्यथा यथान्ध्रप्रदेशो विभक्तः, तथात्रापि स्यात्‌। मानवशरीरस्य सर्वाण्यङ्गानि मुख्यानि। मुखमेव सदा दृश्यते इति यदि अन्यान्यङ्गानि न शुद्धीकरिष्यन्ते तर्हि कुणित्वं पङ्गुत्वं नानुभूयेत। एवं राज्यस्य सर्वे प्रदेशाः समानतया अभिवर्धनीयाः। तदानीम्‌ एव सकलानां क्षेमम्‌ । हिरेमठादयः समाजकार्यकारिणः एतदर्थम्‌ एवोपवासनिरतास्सन्ति। सर्वकारः शीघ्रमेव आलस्यं विहाय लोचने उन्मील्य पश्यतु। अत्र विलम्बो न कार्यः।

No Comments to “समग्राभिवृद्धिर्भवतु”

add a comment.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.