व्यर्थव्ययी भवादृशः

एकदा भिक्षुकः कश्चिद्‌ देवदत्तम्‌ अयाचत।
दयार्द्रः स तदा तस्मै शतं रूप्याणि दत्तवान्‌।।
दत्त्वा च तमपृच्छद्‌ यत्‌ कथमेषा दशा तव ?।
बभूवेति मदीयाऽस्ति जिज्ञासा तत्र मां वद।।
तस्य तत्प्रश्नमाकर्ण्य भिक्षुकः प्रत्युवाच यत्‌।
व्यर्थव्ययम्‌ अहं चाऽपि करोमि स्म भवादृशः।।

Tags:

No Comments to “व्यर्थव्ययी भवादृशः”

add a comment.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.