पाकिस्थाने उग्रवादिनां पापकृत्यम्‌

पेशावर ्‌-  अयं मङ्गळवारः पाकिस्थानस्येतिहासे अमङ्गल तमोऽभवत्‌। तालिबान्‌ उग्रवादिनः सैनिकसमवस्त्रं धारयन्तः शालां प्रविश्य बालानां मारणे प्रावर्तन्त। चत्वारि ̈शदधिकशतसंख्याः बालाः अन्ये च उग्रवादिभिः यमसदनं प्रापिताः। अपरे बहवो व्रणिताः। पाकिस्थानस्य प्रधानमन्त्री नवाज शरीफः हीनातिहीनम्‌ एतत्कृत्यं खण्डितवान्‌ । पाकिस्थानं भारतदेशे अशान्ति ̈ प्रसारयितुम्‌ उग्रवादम्‌ अघोषयत्‌। द्वेषो द्वेषिणं वहति इति नीतिः तेन राष्ट ́ेण विस्मृता। उग्रवादिनां हिं सावादिनां च निग्रहणे नियन्त्रणे चासमर्थः तत्रत्यः सर्वकारः केवलं विषादं प्रकटयति। अनपराधाः मुग्धाः बालकाः असून्‌ अत्यजन्‌। उग्रवादिनां नास्ति धर्माधर्मविवेकः। कदा वा पाकिस्थाननायकाः स्वदोषं ज्ञास्यन्तीति न विद्मः। हिंसापरा उग्रवादिनः सर्वे तरुणाः इति श्रूयते। षड्‌ उग्रवादिनः योधैर्निहृताः। व्रणितानां बालानां स्थितिर्गम्भीरा वर्तते। तत्र कति पुनर्यमालयं गमिष्यन्तीति न ज्ञायते। नवाजशरीफः आत्मपरीक्षां करोतु ।

No Comments to “पाकिस्थाने उग्रवादिनां पापकृत्यम्‌”

add a comment.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.