श्रीमद्भागवतस्य रासपञ्चााध्याय्या समीक्षणम्‌

श्रीमद्भागवतं नाम पुराणं ब्रह्मसंमितम्‌ इति भगवत
वाङ्‌मयावतार सच्चिदानन्दलक्षणं भवति। बादरायण
इत्यपरनामधेय कृष्णद्वैपायन व्यास कुरुवंशपितामह
एवास्य रचयिता इति सुप्रसिद्धम्‌। कलिदावानलतप्तस्य
जीवस्योद्धारणाय करतलामलकवत्‌ प्राप्तमिदं
श्रीमद्‌भागवतपुराणं व्यासपुत्रात्‌ शुकमुखात्‌ गलितम्‌
अमृतदद्रवसंयुतं फलं भवति। यत श्रीमद्भागवतमाहात्म्ये
कलिजानां विषये एवमुक्तं ‘‘मन्दा समुन्तमतयां मन्दभाग्या
ह्युपद्रुता। पाखण्डनिरता सन्तो विरक्ता सपरिग्रहा’’ इति।
अत तापत्रयोन्मूलनाय भागवते प्रोज्झितकैतव
फलाभिसन्धिरहित निष्काम परम धर्म निरूप्यते।।
गरुडपुराणे भागवतप्रशंसा एवमुपलभ्यते यथा

अर्थोऽयं ब्रह्मसूत्राणां भारतार्थविनिर्णय।
गायत्री भाष्यभूतोऽसौ वेदार्थपरिबृंहित।।
ग्रान्थोऽष्टादश साहस्रो द्वादशस्कन्धसम्मित।
पठनात्पाठनाद्ध्यानात्‌ स्पर्शनादर्चनाद्‌दृशे।
सर्वपापहर कृष्णरूपी चैव न संशय।।

इति।
श्रीमद्‌भागवते त्रयाणां कर्मोपासनाज्ञानकाण्डानां
यथावत्प्रतिपादनात्‌ वेदरूपत्वमेवास्य साक्षादिति
निश्चितम्‌।।
अविद्याचक्रस्य वास्तविकं पर्यवसानं भगवत्कथा
श्रवणमननानुध्यानजन्यभगवदनुरागेणैव सम्भवति। भगवत
उत्तमश्लोकस्य गुणानुवाद एव भवरोगस्य परं महौषधं,
तदपि मधुरं श्रोतृमनोऽभिराममात्मारामजनगीतञ्चोति यथा
निवृत्ततर्षैरुपगीयमानाद्‌
भवौषधात्‌ श्रोत्रमनोऽभिरामात।
क उत्तमश्लोकगुणानुवादात्‌
पुमान्‌ विरज्येत विना पशुघ्नात्‌ इति।।
निवृत्ततर्षै शुद्धभक्त गततृष्णैर्मुक्तै सम्यग्रूपेण
भगवत्कथापीयूषपानेन भवसागरात्‌ मुक्तो भवति। यथा
जीवस्यात्मरूपेण जाग्रत्स्वप्नसुषुप्त्यादि विरहिते तुरीये
परमात्मनि सन्निवेष सिद्ध्यति। एक एव भगवान्‌
नामरूपलीलाधामात्मकश्चतुर्धा भक्तजनकल्याणाया
विर्भवति। पश्चाद्‌युगवर्तिजनानां कृते तल्लीलाकथैवावलम्बनं
मुक्ते साधनं च भवति।
भागवतस्य दशमस्कन्ध श्रीकृष्णकथामृतं
परमप्राणभूतो भवति। तत्र पञ्चाभिरध्यायै हरे
सर्वलीलासंपच्छिरोमणि रासोत्सव उपवर्णित।
ऐहिकामुष्मिकसर्वविषयत्यागपूर्वकव्रजाङ्गनाकृत
भगवत्परप्रेम्णा निवृत्तं परावस्थत्वं स्फुटीभविष्यति।
निवृत्तिपरयं रासपञ्चााध्यायीत्यपि वक्ष्यते
द्वात्रिंशे विरहालापविक्लिन्नहृदयो हरि
तत्राविर्भूय गोपीस्ता सान्त्वयामास मानयन्‌।।
स्वप्रेमामृतकल्लोलविह्वलीकृतचेतस
सदयं नन्दयन्‌गोपीहृद्‌गतो नन्दनन्द इति।
सच्चिदानन्द सर्वान्तर्यामी लीलारसमयपरमात्मा
भगवान्‌ श्रीकृष्ण योगमायया गोपीभि सह अगमाय कामाय
जेतुं मनश्चक्रे नित्यसिद्धा गोपिका वेणुगानश्रवणेन लौकिकं
सव परित्यज्य कृष्णचिन्तनपरा
आत्यन्तिकनिवृत्तिपूर्वकपरमानन्दप्राप्त्यर्थ श्रीकृष्णं प्रापु।
स्कान्दपुराणे एवमुक्तम्‌
कृष्णकामस्तथा गोप्यस्त्यक्त्वा देहं दिवं गता।
सम्यक्‌ कृष्णं परब्रह्मा ज्ञात्वा कालात्परम्‌ ययइति।।
संसारहेतुभूतं त्रैगुण्यं निर्जित्य अविक्षिप्तभक्तियोगेन ब्रह्मनिष्ठ
सन्‌ ब्रह्मभावाय मोक्षाय योग्यो भवति। भक्तानां
श्रवणकीर्तनस्मरणदण्डवत्प्रणतिपरिचर्यादिमय्यां शुद्धभक्तौ
त्रोत्रादिषु प्रविष्टायां सत्याम्‌ ‘‘निर्गुणो मदपाश्रय’’ इति
भगवदुक्ते भक्त स्वश्रोत्रादिभि भगवद्गुणादिकं
विषयीकुर्वन्निर्गुणो भवति, व्यावहारिकशब्दादिकमपि
विषयीकुर्वन्‌ गुणमयोऽपि भवतीति भक्तदेहस्यांशेन निर्गुणत्वं
गुणमयत्वं च स्यात्‌।।
‘‘येनेमे निर्जिता सौम्य गुणा जीवेन चित्तजा।
भक्तियोगेन मन्निष्टो मद्भावय प्रपद्यते इति’’।
अनेन भक्त्यैव गुणमयवस्तूनां निर्जयो नाश एवोक्तो
भगवता।
‘‘नरदेहं लब्ध्वा भक्तिलक्षणे आश्रित
सन्नात्मस्थमात्मन्येव नियन्तृत्वेन स्थितं परमानन्दरूपमात्मानं
भगवन्तं समुपैति सम्यक्‌ प्राप्नोति’’ इति जीवन्मुक्तिवर्णनं
गोपिकासु सम्यक्‌ युज्यते।।
योगदर्शनरीत्या दशमस्कन्धस्य विशेषमहत्वं विद्यते।
भगवत श्रीकृष्णस्य वेणुगानरव अनाहतनादो भवति।
गोपस्त्रिय अनेकनाडीभूता, राधा कुण्डलिनीशक्ति वृन्दावनं
तु सहस्रारपदम्‌, यत्र जीवात्मपरमात्मनो सुखमयमेलनं
संभवति। एवं भगवत महायोगेश्वररूपं रासपञ्चााध्याय्यामेव
प्रकटितम्‌ यथा
रासोत्सव सम्प्रवृत्त गोपीमण्डनमण्डित।
योगेश्वरेण कृष्णेन तासां मध्ये द्वयोर्द्वयो।। इति।।
बहुजन्मार्जितपण्यफललभ्यो हि परमात्मज्ञानं
मोक्षावाप्तिश्चेति ध्यातव्यम्‌।।
भगवान्‌ श्रीवेदव्यास श्रीमद्भागवतपुराणे
तापत्रयनिवारणाय त्रिगुणात्मकब्रह्मण प्रतिपादनं करोति
यथा
सच्चिदानन्तरूपाय विश्वोत्पत्त्यािदिहेतवे।
तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुम इति।।
अष्टवर्षवयस्त्वे सत्याश्विनपूर्णिमायां शरदि
सर्वलीलोत्सवशिरोमणी भगवान्‌ श्रीकृष्ण नृणां जीवमात्राणां
निश्रेयसार्थाय सर्वसाधनफलाय तत्तद्योग्यतासम्पत्पूर्वक
स्वलीलानन्दप्राप्तिरूपाय आत्मारामोऽपि भक्तजनार्ति
प्रशमानार्थं श्रुतिरूपाभि गोपीभि सह पराख्या अचिन्त्या
चिच्छक्तिं योगमायामाश्रित्य रासस्य नृत्तविशेषस्य प्रारम्भाय
वंशीं मधुरम्‌ अगायत।।
श्रीकृष्णसूचकशब्दश्रवणेन तत्प्रवणचित्तानां तत्क्षणमेव
त्रैवर्गिककर्मनिवृत्तिं द्योतयन्त्य इव अर्धावसितकर्म विहाय
कृष्णेन गृहीतानि मनसम्बन्धीनि धृतिस्मृतिविवेकलज्जा
भीतिमत्यादीनि यासां ता नित्यसिद्धा गोपकन्यका
कृष्णान्तिकमाजग्मु। गोकुले जनितानां मुनिचरीणां गोपीनां
मध्ये या प्राकृतगुणमयशरीरतां परित्यज्य प्रथममेव
शुद्धचिन्मयीभूतशरीरा अजनिषत, ता पुरुषान्तरास्पृष्टा
श्रीयोगमायया नित्यसिद्धादिगोपीभि सहैव अभिसारिता।
यास्तु बहिर्गुणशरीरवत्यस्ता अपि श्रीकृष्णविरहोष्मप्रापणया
गुणमयशरीरभावत्याजनयैव विनष्टपुरुषान्तरस्पर्शदोषा
चिन्मयीभूतशरीरा काश्चित्‌ तस्यां रात्रावेव सर्वासां
पश्चादभिसारिता। गुणमयं देहं जहुरित्यत्र गुणशब्देन
सत्त्वादिगुणत्रयमुच्यते, ततश्च हेयस्य हेदस्य
स्वतस्तन्मयत्वप्राप्ते। जीवानाम्‌ आवृतब्रह्मरूपत्वात्तत्र तु
ब्रह्मात्मरूपज्ञानं दूरीकृत्यैव मोक्षो, भगवतोऽनावृत
ब्रह्मरूपत्वात्‌ तादृशज्ञानं विनापि मोक्षप्रदत्वमिति तात्पर्यम्‌।
भक्तजनार्तिप्रशमनार्थं हि प्रदर्शितलीलाविग्रहानेक
कोटिब्रह्माणडाधीनेन नन्दनन्दनेन भगवतो व्यक्ति
एतावानेव लाेेकेऽस्मिन्पुंसां धर्म पर स्मृत।
भक्तियोगो भगवति तन्नामग्रहणादिभि।।
इति
श्रीधर्मराजवाक्यात्‌ कृष्णस्य अमायया नैष्कापट्येन सेवनं
परोऽप्युत्तमो धर्म, अत सर्वतोभवेन स्नेहेन वशीकृतचित्ता
गोपस्त्रिय भगवद्दर्शनलाभेन मुदिता अभवन्‌ यत जन्तव
प्राणिमात्राणि प्रीयन्ते इति।
श्रवणात्‌ दर्शनात्‌ ध्यानान्मयिभावोऽनुकीर्तनात्‌।
न तथा संनिकर्षेण प्रतियात ततो गृहान्‌।।
इति
गोविन्दभाषितं निशम्य विषण्णहृदया गोपिका
अनन्यगतय भक्त्यैकनिष्टा मा त्यक्तव्या इत्यूचु। सर्वान्‌
विषयानिन्द्रियार्थान्‌ प्रत्यादिरूपान्‌ सम्यगपुनरंङ्गीकारदार्ढ्येन
त्यक्त्वा अस्मान्‌ भजस्व, पादमूलमाश्रिता
परमार्थसुखमेवेच्छाम  इत्यभिप्राय। अन्यथा  ‘‘ये यथा
मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्‌’’ इत्यादिवचनानां
वैयर्थ्यापत्ति। सर्वेषां निरूपाधिकहितकारी, परमात्मा
सर्वावभासत्वेन भवानेव शुश्रूषणीय इति भाव। तथा च
कुर्वन्ति हि त्वयि रतिं कुशला स्व आत्मन्‌
नित्यप्रिये पतिसुतादिभिरार्तिदै किम्‌।
तत्र प्रसीद परमेश्वर मा स्म छिन्द्या
आशां भृतां त्वयि चिरादरविन्दनेत्र इति।।

–विदुषी आर् सुब्बलक्ष्मी, वारणासी

No Comments to “श्रीमद्भागवतस्य रासपञ्चााध्याय्या समीक्षणम्‌”

add a comment.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.