आत्महत्या नैवापराध:

नवदिल्लीआत्महत्या शासनरीत्या अधुना शिक्षार्हापराध:। परं आत्महत्या मानवीयदृष्ट्या शिक्षार्हापराध नैव भवति। अत: शासनावळिपुस्तके आत्महत्याप राध इति कृत्वा शिक्षा प्रदेया इति यो नियम: वर्तते तं नियमं परित्यजेत्‌ इति भारतीयशासना योगसदस्या: परिशील्य निश्चित्य स्वाभिप्रायान्‌ सर्वकाराय प्रादु:। अधुना सर्वकारमुख्या । शासना योगसदस्यानामभिप्रायान्‌ संगृह्य: आत्महत्या शासनरीत्या शिक्षार्हापराध: इति शासननियमं परित्यक्तुं केन्द्रसर्वकारमुख्य निश्चितवन्त:। भारतीयदण्ड संहिताया ३००तमनियममेनं परित्यक्तुं केन्द्रगृहसचिवालयाधि कारिण: निश्चितवन्त इति केन्द्र सर्वकारस्य शासनारूढमुख्या बुधवासरे लोकसभायां सदस्यान्‌ अवोचन्‌। एतेन आत्महत्या शिक्षार्हापराध: नैव भविष्यति। एतेन असहायमुग्धजनेभ्य आनुकूल्यं भविष्यति इति अधिकारिण अवदन्‌।

Tags:

No Comments to “आत्महत्या नैवापराध:”

add a comment.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.