कथा – वृक्षारोपणम्‌

एल्जेअर्बुफ्ये – सुप्रभातम्‌ ! अहो ! लेखकमहोदय। किं सर्वं कुशलम्‌ ?

लेखक: – आम्‌, सर्वं कुशलम्‌। किं भवान्‌ विश्वयुद्धावसरेऽपि वृक्षान्‌ आरोपयति स्म।

एल्जेअर्बुफ्ये  – आम्‌, श्रुतमासीत्‌ भीषणं युद्धं प्रवर्तत इति। किन्तु तेन मम किम्‌ ? अहं तु स्वस्य कार्ये संलग्न एव आसम्‌।

लेखक: – (स्वगतं) एष वृक्षरहितो देश आसीदिति नैवाभिज्ञायते। क्रोशान्‌ यावद्‌ वृक्षावृक्षा वनं तावदेव। सर्वं किमपि एतस्य यन्त्रहीनस्य एकस्य मानवस्य लीला। एतेन इदं निश्चप्रचमवगम्यते यत्‌ परमेश्वर इव मानवा विनाशादितरेषु हितकरकार्येषु समर्था भवितुमर्हन्ति।

(प्रकाशम्‌) महोदय ! महदाश्चर्यमिदम्‌। ते लघव पादपा भवता केनोपायेन रक्षिता ?

एल्जेअर्बुफ्ये – काल एव सर्वं साधयति। तदा केवलं क्षुद्रजीवेभ्य एतेषां रक्षणम्‌ अपेक्षितम्‌ आसीत्‌। स काल इदानीं व्यतीत। इदानीं दैव यदि एतेषां नाशं कल्पिष्यते तर्हि तदर्थं चक्रवातादे सृष्टि अपेक्षिष्यते, अन्यथा न (विश्वासपूर्वकं हसति)

लेखक: – भवान्‌ एकाकी निसहाय वर्षाणि वृक्षारोपणे कर्मणि तत्पर भूत्वा मरुभूमिम्‌ एनां लक्षश वृक्षयुक्तां विहितवान्‌ इत्येतत्तु आश्चर्यावहमेव। किमत्र कदापि काचिद्‌ बाधा विपत्तिर्वा नापतत्‌।

एल्जेअर्बुक्ये – (विहस्य) श्रेयांसि बहुविघ्नान्येव भवन्ति। बहिरङ्गा विघ्नास्तु अपाकरणीया आसन्‌, अन्तरङ्गोऽपि विघ्न नाशनीय आसीत्‌।

लेखक: -मूषकादिक्षुद्रजीवादय बहिरङ्गा विघ्ना इति तु अवगतम्‌। क पुनस्तत्र अन्तरङ्गो विघ्न ?

एल्जेअर्बुफ्ये – पारितोषिकादिप्राप्त्याशा, विजयप्राप्ते दुराशा वा अन्तरङ्गो विघ्न। बहिरङ्गा विघ्नास्तु एकेन प्रायासेन नाशिता भवन्ति, किन्तु एतेन अन्तरङ्गेण विघ्ने सह निरन्तरं युद्धं करणीयं भवति। अस्तु, लेखकमहोदय ! अद्य किंचिद्‌ दूरं गत्वा वृक्षा आरोपणीया सन्ति। भवान्‌ कदाचित्‌ पुनरागच्छतु, मिलाम संलपामश्च। पुनर्मिलाम।

लेखक: – अस्तु, पुनर्मिलाम। (एल्जेअर्बुक्ये प्रस्थित) अहो ! अविस्मरणीयोऽयं वृक्षारोपणकरी मनुष्य, यस्य निरलम्‌ अनासक्तं कार्याणां फलं लोकेऽस्मिन्‌ साक्षात्‌ परिलक्ष्यते। स सकललोकानामपेक्षया समधिकं जानाति यत स सुखप्राप्तौ श्रेष्ठमुपायं प्रपन्न। यदा विपरिणामसिद्ध्यर्थमपेक्षितं माहात्म्यधैर्यम्‌ उदारतास्थैर्यं च गणयामि, तदा य परमेश्वरार्हं एतादृशं कार्यं विधातुमशक्नोत्‌ तं शिक्षाविहीनमपि वृद्धं कृषीवलं प्रति अपरिमित आदरो मयानुभूयते।। डाप्येर्‌सिल्वे फिल्योज, प्यारिस

No Comments to “कथा – वृक्षारोपणम्‌”

add a comment.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.