ज्ञानविनोद

पण्डितमान्य – कश्चन सुरयामहतो हत। पण्डितमान्य  सत्यम्‌। सुरया महत अपि हननं भवितुमर्हति।

पण्डितमान्य – महत अपि हननं भवेत्‌। अत्र तु तथा नास्ति भो! कश्चित्‌ पुरुष सुरया आमहत सन्‌

(रोगग्रस्त सन्‌) हत इति अन्वयार्थ।।

–डा० दीपकभट्ट, मैसूरु

Tags:

No Comments to “ज्ञानविनोद”

add a comment.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.