काश्मीर-जार्खण्डराज्ययो निर्वाचनानि

नवदिल्ली – जम्मुकाश्मीरराज्ययो तृतीयस्तरविधानसभानिर्वाचनानि प्राचलन्‌। मतदातर जना सोत्साहेन मतानि ददु। जार्खण्डराज्ये६१शतांशप्रमाणेन। मतदानानि समभवन्‌। १७ क्षेत्रेषु निर्वाचनानि प्राभवन्‌। रक्षणाबल मधिकं नियोजितम्‌। राञ्चािनगरे ४४ शतांशप्रमाणेन सिल्लिनगरे ७४७७ शतांशप्रमाणेन च जना मतानि दत्तवन्त। जम्मुकाश्मीर राज्ये प्रथमद्वितीयस्तरयो निर्वाचनेषु ७२ शतांशप्रमाणेन च मतदानानि प्राचलन्‌। परं तृतीय स्तरनिर्वाचनेषु मतप्रमाणं ५८ शतांशमभूत्‌। त्रयाणां मण्डलानां १६ क्षेत्रेषु निर्वाचनानि अभूवन्‌। अवशिष्टानि स्तरद्वरनिर्वाचनानि डिसम्बरमासस्य १४ तमे दिनाङ्के च प्रचलिष्यन्ति। मतानां गणनां २३ दिनाङ्के भविष्यति। प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्रमोदी जम्मु काश्मीरजार्खण्डराज्ययो मतदात¦न्‌ जनान्‌ अहं मुक्तकण्ठेन अभिनन्दयामीति अवदत्‌।

No Comments to “काश्मीर-जार्खण्डराज्ययो निर्वाचनानि”

add a comment.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.