‘‘पाश्चात्यकाव्यमीमांसा’’ – ४

४ केचन पाश्चात्यकाव्यमीमांसका :

१ प्लेटोमहाशय : अस्य काल क्रिपू४ शतकम्‌। अस्य ग्रन्थ ‘रिपब्लिक्‌’ इति। कवे होमरस्य काव्यानि, रुद्रनाटकानि च, साक्रटीसस्य सुविस्तृता भर्भा इत्यादय अस्य एतङ्गन्यनिर्माणे प्रभोदका इति कथ्यते ।

२ अरिस्टाटल्‌महाशय : प्लेटोमहशयस्य प्रियशिष्य अयम्‌ अलेग्साण्डरस्य गुरुश्च। अस्यकाल क्रि.पू. ३८४ (जननम्‌), ३२२ (मरणम्‌)। ‘भाषणशास्त्रम्‌’ ‘काव्यमीमांसा’ इत्यस्य कृतिद्वयम्‌। प्लेटोमहाशयेन निरूपितानां काव्यविरोध्यभिप्रायाणां सयुक्रिकं समन्वय अनेन काव्यानुगुण्येन कृत। तथैव ‘काव्यं ग्राह्यम्‌’ इति तत्त्वमपि अनेन स्थिरीकृतम्‌।

३ होरेस्‌महाशय : अस्य काल क्रिशप्रथमशतकम्‌। जूलियस्‌ सीसर ब्रूटस इत्येतयो समकालीन अयम्‌। अस्य कृति ‘काव्यमाला’ इति।

 ४ लाञ्जै(ङ्ग)नस्‌महाशय : अस्य काल यद्यप्य स्पष्ट अथापि क्रि.श. तृतीयशतकमिति कथ्यते। अस्य कृति ‘अनुभवाभिव्यकृरुत्कर्ष’ इति।

— विद्वान्‌ वि राजशेखरार्य, ब्रह्मसन्द्र तुमकूरु

No Comments to “‘‘पाश्चात्यकाव्यमीमांसा’’ – ४”

add a comment.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.