सुभाषितम्‌

यथा चतुर्भि कनकं परीक्ष्यते निघर्षणच्छेदनतापताडनै।
तथा चतुर्भि पुरुष परीक्ष्यते त्यागेन शीलेन गुणेन कर्मणा।

 

No Comments to “सुभाषितम्‌”

add a comment.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.