अक्षर कार्यक्रमः

जयपुरम्‌ दूरदर्शन जयपुर केन्द्र ४ तम दिना‘तः संस्कृत अक्षर कार्यक्रमः प्रतिदिनं सायं ५३० वादनतः प्रसारयिष्यन्ति इति वार्ता

One Comment to “अक्षर कार्यक्रमः”

  1. anant kulkarni says:

    महदानन्द्स्य विषय :यत संन्स्कृत कार्यक्रमः ४ तम दिनाकतः प्रारब्धः |किनती तस्य स्वरूपं कीदृषम अस्ति ,न स्पष्टिक्रतम |
    भवदीयः
    अनंत कुलकर्णी ,पुणे ,महाराष्ट्र

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.