अन्न प्रतिक्रिया

ह्रष्टो ब्रह्माचारी भोजनाय जगाम । स्थाल्यां विभिन्न व्यञ्जन मिष्टान्नपक्व ान्नफ ल भोज्यान्‌ पदार्थान्‌ विप्राय प्रदाय गृहपतिः किञ्चित्कार्यवशाद्‌ क्त वचित्क्षणंजगाम । भोजयन्ती गृहिणी क स्मिंश्चिदन्यस्मिन्कार्ये संलग्नाऽभूत्‌ । ब्रह्माचारी विप्रः वुभुक्षितैर्यथा भोक्त व्यं तथा भुक्त वान्‌ । भोजनं कि ञ्चिदेवावशिष्टं आसीत्तदेव ब्रह्माचारिणः दृष्टिः नातिदूरवर्तमाने हारेऽपतत्‌ । भोजनपात्रादनतिदूरं वर्तमानं विलोक्य ब्रह्मचारिणः मनसि भोजनं विहाय हारमेवाधिगन्तुं प्रचुरेच्छा सञ्जाता । तस्मिन्नान्यस्य दृष्टिर्भवेदतः शीघ्रमेव भोजनं कूत्वा हस्तौ प्रक्षाल्य हारं गृहीतवान्‌ । हारः गृहस्वामिनः कुतश्चित्‌ पतितः आसीत्‌, किन्तु कोऽपि ब्रह्मचारिणं हारंगृ†न्तं नापश्यत्‌ । दक्षिणादिकं निगृह्य ब्रह्मचारी ततः धावमानः स्वावासमागच्छति स्म । मार्गे तस्य मनसि महती चिन्ता दुराशा च समुत्पन्ना । सोऽवोचत्‌ अहं ब्रह्मचारी विप्रः तत्राहं हारं क थमचोरयम्‌ ? इति मया महत्‌ पापं कृ तम्‌ । ब्रह्मचारी सद्यः गुरोः समीपं गत्वा सविस्तरं प्रोवाच मम कथमेतादृशी कुवृत्तिः सञ्जाता, पूर्वं न क दाचित्क स्यचिदपि कि मप्यहमचोरयम्‌ परन्तु तस्यसज्जनस्य गृहे इदं मया किं कृ तम्‌ । ब्रह्मचारिविप्रः प्रथमं गुरुणा सन्दिष्टः यत्‌ त्वमिदानीमेव गत्वा गृहस्वामिने हारं प्रयच्छ तथा चैदं ज्ञात्वा समागच्छ यत्‌ भोजकोऽयं जनः किं कुरुते तस्य कः जीविकोपायः । शिष्यः शीघ्रमेव गत्वा सर्वं च ज्ञात्वा हारं च प्रदाय समागतः गुरुमावेदयत्‌ यत्‌ हारमददम्‌ । के नचित्‌ तस्य प्रतिवेशिना ज्ञातं यत्‌ सः दास्यवृत्तिमेव करोति कारयति च । गुरुस्तं जगाद यत्‌ सः येन प्रकारेण धनार्जनं करोति तथा च तेन द्रव्येण यदन्नं भुङ्‌क्ते भोजयति च तत्र तस्यात्मनः प्रभावः प्रभवत्ये । त्वमपि तदन्नं भुक्त्वा तदीयाचरणमकरोः इति निशम्य शिष्यः सुतरां सशंकि तो जातः वस्तुतस्तु अन्नस्येवासीत्‌ प्रतिक्रिया ।

One Comment to “अन्न प्रतिक्रिया”

  1. ccrhlse says:

    oyhfjW jrkoqhhhoyvh, [url=http://czjiygubhpno.com/]czjiygubhpno[/url], [link=http://leizlwecsfep.com/]leizlwecsfep[/link], http://eqbleimbvlip.com/

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.