व्यंग्य बाणः मृत्युरेव शुभास्पदः

नारीणां निन्दनं कुर्वन्नेक दा यज्ञदत्तकः,

देवदत्तमवोचद्‌ यत्‌ नार्यस्तु विषमेव स्युः ।

तस्य तद्वचनं श्रुत्वा देवदत्त उवाच यत्‌,

अहो ! सौन्दर्यसम्पन्नो मृत्युरेष सदां शुभः ।।

No Comments to “व्यंग्य बाणः मृत्युरेव शुभास्पदः”

add a comment.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.