सुभाषितम्‌

दौर्मन्त्र्यान्नृपतिर्विनश्यति यतिस्सन्गात्‌ सुतो लालानात्‌

विप्रोऽनध्ययनात्‌ कुलं कुतनयाच्छीलं खलोपासनात्‌ ।

ह्रीर्मद्यादनवेक्षणादपि कृषिः स्नेहः प्रवासाश्रयात्‌

मैत्री चाप्रणयात्‌ समृद्धिरनयात्यागात्‌ प्रमादाद्धनम्‌ ।।

No Comments to “सुभाषितम्‌”

add a comment.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.