हितोपदेशः प्रस्ताविका

वर्णितवान्‌ । मन्थरः सादरं हिरण्यकं संपूज्याह भद्र ! आत्मनो निर्जनवनागमनकारणमाख्यातुमर्हसि । हिरण्यकोऽवदत्‌ चिरसंचितं मम धनं गृहीतम्‌ । ततः प्रभृति निजशक्ति हीनः सत्वोत्साहरहितः स्वाहारमप्युत्पादयितुमक्षमः । यच्चात्रैव यावञ्चया जीवनं तदतीव गर्हितम्‌ । इत्यालोच्याहं निर्जनवनमागतः । यतः

वरं वनं व्याघ्रगजेन्द्रसेवितं द्रृमालयं पक्व फलाम्बुभोजनम्‌ ।

तृणानि शय्या परिधानवल्क लं न बन्धुमद्ये धनहीनजीवनम्‌ ।।२६ ।।

ततोऽस्मात्पुण्योदयादनेन मित्रेणाहं स्नेहवृत्यनुगृहीतः । अधुना च पुण्यपरंपरया भवदाश्रयः स्वर्ग एव मया प्राप्तः । यतः

संसारविषवृक्षस्य द्वे एव रसवत्फले ।

काव्यामृत रसास्वादः संगमः सज्जनैः सह ।।२७ ।।

मन्थर उवाच यद्ददासि विशिष्टेभ्यो यदश्नासि दिने दिने ।

तत्ते वित्तमहं मन्ये शेषं कस्यापि रक्षसि ।।।।२८ ।।

यातुः : किमिदानीमतिक्रान्तोपवर्णनेन ? । यतः

नाप्राप्यमभिवाञ्छन्ति नष्टं नेच्छन्ति शोचितुम्‌ ।

आपत्स्वपि न मुह्यन्ति नराः पण्डितबुद्धयः ।।२९ ।।

तत्सखे ! सर्वदा त्वया सोत्साहेन भवितव्यम्‌ । किं बहुना, विश्रम्भालापैर्मयैव सहात्र कालो नीयताम्‌ । यतः आमरणान्ताः प्रणयाः कोपास्तत्क्षणभन्गुराः ।

No Comments to “हितोपदेशः प्रस्ताविका”

add a comment.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.